PSD สวดมนต์ปีใหม่
ข้อมูล PSD เชิญสวดมนต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

– ขนาดเท่ากระดาษ Letter คือ 8.5 x 11 นิ้ว

– หนึ่งหน้ากระดาษแบ่งเป็นสองส่วน

– ทำการแก้ไขได้ทุกส่วน

 

ดาวน์โหลดสื่อการสอน