เทคโนโลยีเพื่อการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นไฟล์ PowerPoint เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี่ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใช้ได้ทุกระดับบุคล  ฟังได้ทุกวัย จะได้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี  เข้าใจพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดสื่อการสอน