จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม
การสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่เน้นจิตใจ เน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบชั่วดี  ถ้าท่านได้สื่อนี้ไปจะง่ายต่อการจัดการการเรียนการสอน การสอนของท่านจะสนุกขึ้น

โดยครูลำเพาสิริ ศิริรักษ์
ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนโยธินบูรณะ
เอกสารชุดนี้ ได้ขออนุญาตคัดลอกไว้
ในวาระที่คุณครูมาถวายประสบการณ์ในการสอน
เนื่องในงานอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ดาวน์โหลดสื่อการสอน