วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี  เป็นไฟล์แบบ PowerPoint ใช้ประกอบการบรรยาย การอบรม  การเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนได้ นำไปประยุกต์ปรับปรุงการเรียนการให้แบบพุทธ 

ขอขอบคุณผู้จัดทำ

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี
โดย
อ.สุคนธ์ สินธพานนท์
กศ.บ.,น.บ.,ศษ.ม..,
อดีตอาจารย์ ๓ ระดับ ๙ รร.บดินทรเดชา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน