รวม แผนการสอน พุทธศาสนา ม.2
รวม แผนการสอน พุทธศาสนา ม.2  เป็นแผนประกอบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ทั้งปี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

สาระการเรียนรู้  พระพุทธศาสนา                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

เรื่อง  พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน                   ชั่วโมงที่  1 – 5  

สาระสำคัญ

                   พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หลักธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐแล้ว  ได้ประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป  โดยมีเหล่าพุทธสาวกเป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                   สืบค้นข้อมูล  ความเป็นมาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  และเห็นความสำคัญในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย  และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1.  ศึกษาประวัติการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ามายังประเทศไทย  และประเทศ        เพื่อนบ้าน

                   2.  ศึกษาการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

เนื้อหาสาระ

                   1.  การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

                   2.  การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้าน

กระบวนการจัดการเรียนรู้

                   1.  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  และทำสมาธิ  5  นาที

                   2.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

                   3.  แจ้งสาระสำคัญของเนื้อเรื่อง  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  จุดประสงค์การเรียนรู้

                   4.  นักเรียนทุกคน  ศึกษาภาพการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทาง  พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศพม่า  ลาวและกัมพูชา  ว่าเป็นภาพกิจกรรมอะไร  เป็นชาวพุทธในประเทศใด  แสดงถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร  และมีผลต่อสังคมนั้น ๆ อย่างไร

                   5.  นักเรียนที่ถูกสุ่มออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน

                   6.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการศึกษาภาพการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทาง  พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศพม่า  ลาวและกัมพูชา 

                   7.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  8  คน  ศึกษาเรื่อง 

                        –   การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศพม่า

                        –   การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย

                        –   การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศลาวและกัมพูชา

                        –   การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเวียดนาม

จากหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระพุทธศาสนา    ห้องสมุด  และอินเทอร์เน็ต

                   8.  นักเรียนเรียนรู้จากใบงานเรื่อง  การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ

                   9.  นักเรียนอภิปรายผลการศึกษาและนำเสนอผลการเรียนรู้จากใบงานหน้าชั้นเรียน

                   10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้จากใบงาน

                   11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย

                   12. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทบทวนความรู้

แหล่งเรียนรู้

                   1.  หนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระพุทธศาสนา

                   2.  ห้องสมุด

                   3.  ระบบ  Internet

กระบวนการวัดผลประเมินผล

                   1.  แบบประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้รายบุคคล

                   2.  แบบประเมินผลงานกลุ่ม

กิจกรรมเสนอแนะ

                   –

บันทึกผลหลังสอน

 

                   ผลการสอน

……………………………………………

                   ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………

                   ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………

รวม แผนการสอน พุทธศาสนา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน