ข้อสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ครั้งที่ 1 ม.2
ตอนที่  1    จุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวัง    

             –  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของการนับถือและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน

คำสั่ง    จงเลือกคำคอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว  โดยทำเครื่องหมาย         วงกลมข้อที่ถูก   (10 คะแนน)

1.   การสังคายนาพระไตรปิฎก  หมายถึงการกระทำอย่างไร

            ก.  การประชุมชำระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบแผนเดียวกัน   ข.  การตีความพระไตรปิฎกให้เข้าใจตรงกัน

            ค.  การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาใหม่                            ง.  การยกเลิกและสร้างฉบับใหม่ขึ้นมาแทน

2.   พระพุทธศาสนาไดเผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  เนื่องมาจากเหตุผลในข้อใด

            ก.  เพราะการสังคายนาพระธรรมวินัย     ข.  เพราะการส่งสมณฑูตไปเผยแผ่

            ค.  เพราะการบวชของกุลบุตร                 ง.  เพราะกษัตริย์ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

3.   ประเทศใด  เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อจากอินเดีย

            ก.  เนปาล                                             ข.  ศรีลังกา

            ค.  พม่า                                                 ง.  มอญ

4.   กษัตริย์อินเดียองค์ใดที่ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศใกล้เคียง

            ก.  พระเจ้าพิมพิสาร                               ข.  พระเจ้าอชาตศัตรู

            ค.  พระเจ้าปเสนทิโกศล                          ง.  พระเจ้าอโศกมหาราช

5.   สมณทูตที่เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ คือองค์ใด          

ก.  พระมหาเทวะ                                   ข.  พระรักขิตะ

            ค.  พระโสณะกับพระอุตตรเถระ               ง.  พระมหินทเถระกับนางสังฆมิตตาเถรี

6.   ผู้ทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  คือข้อใด

            ก.  พุทธบริษัท 4                                    ข.  ชาวบ้านทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธา

            ค.  พระมหากษัตริย์                                ง.  คณะรัฐบาล

7.  ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมนั้น ปัจจุบันพระพุทธศาสนาของประเทศนั้น ๆ    

    ทรุดโทรม  เป็นเพราะเหตุใด

            ก.  การเสื่อมของพระพุทธศาสนา             ข.  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

            ค.  ประชาชนไม่เลื่อมใสในหลักคำสอน      ง.  ประชาชนศรัทธาในศาสนาอื่น

8.   ในพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่  ที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศอินโดนีเซีย

            ก.  พุทธศตวรรษที่ 3                              ข.  พุทธศตวรรษที่ 9

            ค.  พุทธศตวรรษที่ 12                             ง.  พุทธศตวรรษที่ 13

9.  ก่อนที่ชาวกัมพูชา  จะหันมานับถือพระพุทธศาสนา  ในอดีตเคยนับถือศาสนาอะไรมารก่อน

            ก.  ขงจื้อ                                               ข.  อิสลาม

            ค.  พราหมณ์-ฮินดู                                 ง.  พุทธศาสนามหายาน

10.  การสังคายนา พระไตรปิฏกครั้งที่ 6  กระทำที่ ประเทศใด

          ก.  ไทย                                       ข.  พม่า

          ค.  ศรีลังกา                                  ง.   อินเดีย