หน่วยการเรียนรู้ ป.4
หน่วยการเรียนรู้ ป.4   เป็นใบจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์  หรือแผนการสอนพระพุทธศาสนารายสัปดาห์  ตลอดทั้งปี  จัดเป็น ๔๐ สัปดาห์  เช่นสัปดาห์ที่ ๑ สอนเรื่องอะไรเป็นต้น  เรียงไปจนครบ ๔๐ สัปดาห์ในหนึ่งปี
ตัวอย่าง
สัปดาห์ที่  1
หน่วยที่  1  ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
    –  ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
    –  พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

ดาวน์โหลดสื่อการสอน