มาตรฐานด้านผู้เรียน
      PowerPoint มาตรฐานด้านผู้เรียน นำไปประยุกต์เป็นแบบได้ทุกวิชา ทุกช่วงชั้นครับ  ผู้ที่ทำการสอน จะเป็นครูอาชีพ หรือครูสมัครเล่นก็ตาม ควรที่จะมีการพัฒนาในการใช้สื่อ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการเรียน การสอน
       ขอบคุณผู้จัดทำเอกสารชุดนี้  แลอนุโมทนา ในการเผยแพร่  
       ขอบคุณภาพประกอบกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดสื่อการสอน