ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชา พระพุทธศาสนา ชั้น ม.1
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชา พระพุทธศาสนา ชั้น ม. 1/2546

1. รู้และเข้าใจการสังคายนาพระธรรมวินัย

2. อธิบายความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้

3. ตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

4. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

5. รู้และเข้าใจพุทธประวัติและพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

6. วิเคราะห์พุทธประวัติที่เกี่ยวกับการประสูติ การเห็นเทวฑูต 4 การบำเพ็ญทุกรกิริยาและการแสวงหาความรู้ได้

7. อธิบายประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างและพระโพธิสัตว์ในชาดกได้ถูกต้อง

8. สามารถนำคุณธรรมที่ได้เป็นแบบอย่างไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

9. อธิบายความหมายและคุณของพระรัตนตรัยได้

10. สามารถจำแนกหลักธรรมอริยสัจ 4 ได้

11. สามารถปฏิบัติตนต่อหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอริยสัจได้

12. วิเคราะห์และเชื่อมโยงหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนากับอริยสัจ 4 ได้

13. อ่านและเข้าใจความหมายและจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนดให้ได้

14. อธิบายความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

15. อธิบายความหมายและความเป็นมาโดยย่อของพระไตรปิฎกได้

16. เห็นคุณค่า ความสำคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาความรู้ในพุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์และพระไตรปิฎก

17. อธิบายความหมายและหน้าที่ของชาวพุทธได้

18. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นชาวพุทธที่ดี

19. รู้และเข้าใจมารยาทชาวพุทธในเรื่องการไปวัด การแสดงความเคารพ และการฟัง

20. เห็นคุณค่าและความสำคัญของมารยาทชาวพุทธในเรื่องการไปวัด การแสดงความเคารพและการฟัง

21. อธิบายระเบียบพิธีเวียนเทียน และการปฏิบัติตนในวันสำคัญได้

22. เข้าร่วมพิธีกรรมและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

23. บอกประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาและวันเทโวโรหระได้

24. อธิบายความหมาย ประเภทของศาสนพิธีและปฏิบัติตน ได้ถูกต้องตามหลักศาสนพิธี

25. รู้และเข้าใจความหมายและประโยชน์ของสมาธิ

26. สามารถลำดับขั้นตอนและฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติได้

27. อธิบายวิธีการเจริญปัญญาต่างๆ อาทิ โดยการโยนิโสมนสิการได้

28. สามารถนำวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

29. รู้จักการพัฒนาตนเองและครอบครัวโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้

30. สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัวได้

31. จัดสัมมนาทางพระพุทธศาสนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

32. หาข้อสรุป ทางเลือกและทางออกของเรื่องที่สัมมนาได้

33. นำข้อสรุป ทางเลือก และทางออกของเรื่องที่สัมมนาไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนได้

ดาวน์โหลดสื่อการสอน