แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.4
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

-ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ชาดก

-หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

-ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา

-หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ และชาวพุทธตัวอย่าง 

-การบริหารจิตและเจริญปัญญา

-วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลสำคัญ

-สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

ดาวน์โหลดสื่อการสอน