ใบงาน ชาดก ม.2
ใบงานพระพุทธประวัติ ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง ม.๒  ใบงานชุดนี้ ผู้เขียนใช้ประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในชั้นเรียนมาแล้ว ลองดาวน์โหลดไปใช้ดู  ปรับปรุงใช้กับการเรียนการสอนของตนเองดู

ใบงานพระพุทธประวัติ ประวัติพระสาวก  ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง (๒)

ชื่อ………………….นามสกุล……………..ห้อง ม.๒/……………เลขที่……

     ในคืนแห่งการตรัสรู้  พระโพธิสัตว์สิทธัตถะได้ทรงผจญมารทั้งที่เป็นเทวปุตตมารซึ่งมีนามว่า………….และกิเลสมาร ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ มีราคะ โทสะ โมหะเป็นต้น     จากเหตุการณ์นี้จึงเป็นที่มาแห่งพระพุทธรูปปาง………….

ในที่สุดพระองค์ก็ทรงชนะมารได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นไม้อัสสัตถะ ต่อมาเรียกว่าต้น……….หรือต้นไม้แห่งการตรัสรู้   พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขสิ้น ๗ สัปดาห์ หลังจากนั้นทรงพิจารณาถึงบุคคลที่พระองค์จะแสดงธรรมโปรด   เบื้องต้นทรงระลึกถึงอาฬารดาบสและ…………………  แต่ทราบว่าท่านทั้งสองได้ละสังขารไปแล้ว ต่อมาทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ พระองค์จึงได้มุ่งตรงสู่ป่า……………………. เพื่อแสดงธรรมโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์ 

ลำดับพระธรรมเทศนาในช่วงพรรษาแรก ๆที่พระองค์ทรงแสดงมีดังนี้

๑.ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  ทรงแสดงแก่………………  ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณสี     

เป็นเหตุให้ท่านอัญญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม กล่าวคือบรรลุโสดาบัน เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา  วันนี้เป็นมีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักกันว่าวัน………

๒.ปกิณกเทศนา     ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๔ ได้แก่ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ……………..  ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทั้งหมด

๓.อนัตตลักขนสูตร     ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมหมดแล้ว   ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณสี     

ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหมดบรรลุเป็น…………….

๔.อนุปุพพิกถาและอริยสัจ  ทรงแสดงแก่ยสกุลบุตร บิดา มารดาและภริยาเก่า    ที่เมืองพาราณสี  ยสกุลบุตรฟังครั้งแรกได้สำเร็จโสดาบัน ฟังครั้งที่สองพร้อมบิดาตนที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันได้บรรลุพระอรหันต์  ส่วนบิดาได้บรรลุโสดาบัน   ต่อมามารดาและภริยาเก่าฟังที่บ้านได้บรรลุโสดาบันทั้งสองคน      ยสกุลบุตรจึงทูลขออุปสมบทเป็นพระสาวกรูปที่……….

บิดาของท่านปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะถึงรัตนะสามเป็นสรณะ จึงเป็น…………………คนแรกผู้ถึงรัตนะสามเป็นสรณะ
มารดาและภริยาเก่าของท่านปฏิญาณตนเป็นพุทธมามิกาถึงรัตนะทั้งสามเป็นสรณะ จึงเป็น…………….คู่แรกของโลก

     หลังจากออกพรรษาแล้ว พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวก………….รูป ซึ่งเป็นพระสาวกชุดแรกซึ่งประกอบด้วย พระอัญญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ พระยสะ พระวิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิ  พระควัมปติ และสหายของพระยสะอีก ๕๐ แล้วพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จออกจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันสู่ตำบลอุรุเวลา  ได้ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ชฎิลสามพี่น้อง ได้แก่

อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ พร้อมด้วยบริวาร ๑๐๐๐  ทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

     จากนั้น พระพุทธองค์ได้เสด็จสู่นครราชคฤห์ตามที่เคยได้สัญญาไว้กับ………..ว่าเมื่อพระองค์บรรลุธรรมแล้ว จักเสด็จกลับมาสั่งสอนพระราชาและประชาชนแห่งนครนั้นให้รู้ตามด้วย  ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจจ์ ๔ แก่มหาบพิตร

พระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุโสดาบันและทรงแสดงความเคารพนับถือในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ให้ปรากฏออกมาโดยการทรงถวายอุทยานป่าใผ่อันมีชื่อว่า…………. ให้เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา  พระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

     ต่อมา ณ เวฬุวันแห่งนี้ ทรงได้พบพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและ………………    พระสารีบุตรได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะได้ฟังธรรมเรื่อง…………  ส่วนพระโมคคัลลานะเพราะได้ฟังพระโอวาทอุบายแก้ง่วงแล้วน้อมนำมาปฏิบัติ

     เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ เดือน ๓ พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดง…………………..เพื่อประกาศความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาและให้พระสาวกยึดปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้…
–นางขุชชุตราได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในด้าน………………………   พระสารีบุตรได้ฟังธรรมจาก………….จึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน