บาป บุญ
     PowerPoint บรรยาย เรื่องบาป บุญ  สื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา สื่อสังคมศึกษา  สื่อปรัชญา  
     PowerPoint บรรยาย เรื่องบาป บุญ  ใช้ประกอบการอบรมค่ายคุณธรรม  ค่ายความรู้ต่างๆ ใช้ประกอบการบรรยาย

ดาวน์โหลดสื่อการสอน