หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
ตอนที่ ๑ อ่านประโยคต่อไปนี้  แล้วตอบคำถามให้ครบทุกข้อ

๑.วชิรญาณ์และเพื่อนไปฟังธรรมที่วัด ในวันหยุดราชการซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ในวันดังกล่าวพระได้แสดงธรรมเกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ให้พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญที่วัดฟัง  ถามว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่วชิรญาณ์และเพื่อนไปฟังธรรม  ตรงกับวันสำคัญใด ? ตอบ………………….

๒.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในคำตอบข้อหนึ่ง  เพราะเหตุใดนักเรียนถึงตอบอย่างนั้น ?   ตอบ…….

๓.วันที่ ๑ มีนาคม ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ   ซึ่งเป็นวันพระแรกของเดือน  ถามว่า  วันพระที่ ๓  ในเดือนมีนาคมตรงกับวันขึ้นหรือแรมกี่คำ ตอบ………..

๔.นับจากวันเข้าพรรษาไปสามเดือน  ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหนึ่งวัน เป็นวันที่พระสงฆ์ทำการปวารณา  วันดังกล่าวคือวันอะไร ตอบ……….

๕.โรงเรียนราชินีบนพานักเรียนไปถวายเทียนพรรษาที่วัดราชผาติการาม สองสัปดาห์ต่อมานักเรียนไปเวียนเทียนที่วัด ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ถามว่า วันสำคัญดังกล่าว คือวันอะไร  ตอบ…….
๖.วันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ  และตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า   ถามว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันสำคัญวันใด     ตอบ……..

๗.เดือนที่แล้วมีวันพระอยู่ ๔ วัน  ถามว่าเดือนหน้าจะมีวันพระกี่วัน  ตอบ………….

๘.หลักธรรมที่ว่า “การไม่ทำบาปทั้งปวง  การทำกุศลให้ถึงพร้อม  การทำจิตให้ผ่องใส” เกี่ยวข้องกับวันสำคัญใด ?    ตอบ……….

๙.ถ้าวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันวิสาขบูชาในปีเดียวกัน  จะตรงกับวันขึ้นหรือแรมกี่ค่ำ เดือนอะไร ?ตอบ………..

๑๐.พระสงฆ์อธิษฐานเข้าพรรษาในวันปุริมพรรษา  อีกกี่เดือนถึงจะทำการปวารณาออกพรรษาได้       ตอบ………

๑๑. มีเก้าอี้อยู่ ๗ ตัว  พระสงฆ์นั่งอยู่ตัวที่ ๓  สมศักดิ์นั่งอยู่ตัวที่ ๖ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์  ถ้านักเรียนจำเป็นต้องนั่งแถวเดียวกับพระสงฆ์ควรที่จะนั่งเก้าอี้ตัวที่เท่าไหร่  ตอบ…….

๑๒.ในวันเกิดปีนี้ สุนิสาได้ไปทอดกฐินที่วัดใกล้บ้านของตน   ได้มีโอกาสพบสุนีย์ซึ่งเกิดก่อนเธอสามเดือน  ถามว่าสุนิสาต้องเกิดในระหว่างวันขึ้นหรือแรมกี่ค่ำ เดือนอะไร  ถึงขึ้นหรือแรมกี่ค่ำเดือนอะไร     ตอบ…….

ตอนที่ ๒ อ่านประโยคข้อความต่อไปนี้  ข้อไหนกล่าวถูกต้องหรือปฏิบัติได้ถูกต้อง  ให้นักเรียนตอบว่า “ถูกต้อง”  ข้อไหนไม่ถูกต้องให้นักเรียนตอบว่า “ไม่ถูกต้อง”  พร้อมกับให้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

๑.สมชายใช้สองมือจับที่คอขวดเป็บซี่  น้อมเข้าไปถวายพระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนอาสนะในโรงเรียน       ตอบ…….เพราะ………

๒.โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ ได้จัดกฐินไปถวายที่วัดในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชาตอบ……….เพราะ………..

๓.อรญาเข้าไปประเคนน้ำผลไม้แด่พระสงฆ์   เธอเห็นว่าตนยังไม่ได้ อาบน้า  จึงนั่งอยู่ห่างพระประมาณหนึ่งเมตร  แล้วจึงก้มตัวลงประเคน  ตอบ…………เพราะ…….

๔.สมหมายนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป  เมื่อเสร็จพิธีเขาได้เดินตามส่งพระสงฆ์ข้างหลัง ด้านขวามือ ตอบ……….เพราะ…….

๕.ชญานีเห็นพระสงฆ์เดินมาแต่ไกล  ในเส้นทางเดียวกับเธอ  เมื่อพระสงฆ์เดินเข้ามาใกล้  เธอจึงได้หลีกมาทางด้านขวามือของพระสงฆ์ ตอบ………..เพราะ…….

๖.ญาณีรู้ว่าที่บ้านเพื่อนนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานแต่งงาน  เธอจึงใส่เสื้อสีขาว  สายเดี่ยว  กระโปรงยาว  ไปร่วมงาน ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์   ตอบ……เพราะ……………

๗.ญานิสาเห็นพระสงฆ์นั่งอยู่บนอาสนะในกุฏิรูปเดียว  เธอจึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะ   จึงได้เข้าไปพบท่าน ตอบ……..เพราะ………

๘.เช้าวันหนึ่ง ญาดาเห็นพระที่คุ้นเคยกันมาที่บ้าน  จึงกราบเรียนถามว่า  “หลวงพี่ทานข้าวเช้ามาหรือยังเจ้าคะ” ตอบ……….เพราะ…….

๙. สมศักดิ์ได้นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป ไปเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานมงคลสมรสที่โรงแรม  เขาได้ถวายหูฉลาม รังนก และอุ้งตีนหมี เป็นภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์     ตอบ……….เพราะ……

๑๐. คุณแม่ใช้ญาดาไปซื้อเครื่องดื่มมาถวายพระที่คุ้นเคยซึ่งมาถึงบ้านในเวลาเย็น เพื่อให้ท่านฉันในขณะนั้น  เธอจึงซื้อช๊อกโกแล๊ตและโค๊กมาถวายพระ  ตอบ……เพราะ………….

ตอนที่ ๓ ตอบคำถามต่อไปนี้

๑. ให้นักเรียนเขียนองค์ประกอบของการประเคนที่ถูกต้องตามหลักพระวินัย ๕ ประการ

        ๑…………..

        ๒……………..

         ๓…….

         ๔…..

        ๕……

๒. ให้นักเรียนแสดงวิธีเดินสวนทางกับพระสงฆ์  ๕ ขั้นตอน

        ๑……….

        ๒………..

         ๓………

         ๔……

        ๕……..

๓. การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   ควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์อะไรบ้าง   

        ๑………

        ๒…….

         ๓……

         ๔………..

        ๕…………

๔. เมื่อนักเรียนสนทนากับพระสงฆ์     ควรปฏิบัติตนอย่างไร

…………………………………………..

๕. ให้นักเรียนเขียนศัพท์เกี่ยวกับพระสงฆ์มา ๕ พร้อมความหมาย

        ๑……………….

        ๒…………..

         ๓…………..

         ๔……….

        ๕…………

๖. ให้นักเรียนดูรายการอาหารหรือเครื่องดื่มข้างล่างนี้    แล้วแยกประเภทว่าสิ่งไหนพระฉันได้เฉพาะกาล (เช้า-ถึงเที่ยงวัน)  สิ่งไหนฉันได้ทั้งในกาลและในวิกาล (หมายถึงตลอด ๒๔ ชั่วโมง)    และสิ่งไหนไม่ควรฉันหรือแม้แต่รับประเคนเลย     (เพื่อที่ชาวพุทธจะปฏิบัติและเข้าใจได้ถูกต้องตามวินัยนิยม)

( ปลากระป๋อง     มาม่า    เป็ปซี่    ผัดเผ็ดงูเห่า   ไข่เจียว  ไข่เยี่ยวม้า  อุ้งตีนหมี  โค๊ก   น้ำตาลสด  เนย   น้ำผึ้ง   น้ำอ้อย  น้ำตาล  ส้มเขียวหวาน   มะขามดอง   มะขามป้อม  ผลสมอ   ลาบดิบ     กระเทียมดอง     ช๊อกโกแล๊ต       ชา   กาแฟ    น้ำองุ่น   ไวท์     เบียร์       น้ำพริก    น้ำปลา     น้ำปลาตราแมวดำ )

  1. ฉันได้เฉพาะเช้า – เที่ยงเท่านั้น………………………
  1. ฉันได้ตลอดเวลา…………….
  1. ไม่ควรฉันและรับประเคน (ไม่ควรถวายพระ)………………………

ข้อมูลเพิ่มเติม…      หนังสือพระพุทธศาสนา ม.๒   อัพโหลดโดย…www.สื่อการสอน.com

ดาวน์โหลดสื่อการสอน