วินัยมุขเล่ม 2 นักธรรมชั้นโท
อภิสมาจาร
สิกขาบทแผนกนี้  มาในขันธกะเป็นพื้น ไม่ได้บอกจำนวนจัดตามกิจหรือวัตถุเรียกว่า  ขันธกะอันหนึ่งๆ  คือ
            ๑.  ว่าด้วยอุโบสถ  จัดไว้พวกหนึ่ง  เรียกว่า  อุโบสถขันธกะ.
            ๒.  ว่าด้วยจีวร  จัดไว้พวกหนึ่ง เรียกว่า  จีวรขันธกะ.

มาในบาลีอื่นนอกจากขันธกะ คือ
            ๑.  ในนิทานต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์.
           ๒.  ในวินีตวัตถุเรื่องสำหรับเทียบเคียงตัดสินอาบัติในคัมภีร์วิภังค์.
           ๓.  ในอรรถกถาที่เรียกว่า  บาลีมุตตกะ
 สิกขาบทแผนกนี้  มีรูปเป็น  ๒  คือ
                ๑.  เป็นข้อห้าม.
                ๒.  เป็นข้ออนุญาต.
  ข้อห้ามที่ปรับอาบัติมีเพียง ๒  คือ
                ๑.  ถุลลัจจัย.
                ๒.  ทุกกฏ.

ดาวน์โหลดสื่อการสอน