ศาสนพิธี นักธรรมชั้นโท
ศาสนพิธีเล่ม ๒
บทนิเทศ
  ความรู้เรื่องศาสนพิธีย่อมมีกว้างขวางลึกซึ้งประณีตขึ้นเป็นชั้น ๆ ยิ่งรู้กว้างและประณีตเพียงไร  ก็ย่อมเป็นประโยชน์อันไพศาลแก่การพระศาสนาเพียงนั้น  เพราะพิธีแต่ละอย่างที่เกิดเป็นความนิยมในพระศาสนานี้  ย่อมเกิดมีโดยเหตุผล  และมีจุดหมายทั้งในบั้นต้นและในบั้นปลายทุกพิธีไม่ใช่เกิดมีนิยมกันขึ้นลอยๆ  โดยไร้เหตุผล
ศาสนพิธีแบ่งเป็น ๔ หมวด  คือ
(๑) หมวดกุศลพิธี        ว่าด้วยพิธีบำเพ็ญกุศล
(๒) หมวดบุญพิธี        ว่าด้วยพิธีทำบุญ
(๓) หมวดทานพิธี        ว่าด้วยพิธีถวายทาน
(๔) หมวดปกิณกะ        ว่าด้วยพิธีเบ็ดเตล็ด 
หมวดที่ ๑ กุศลพิธี
กุศลพิธีคือ พิธีของสงฆ์เป็นพิธีกรรมที่สงฆ์พึงปฏิบัติเพื่อความดีงามในพระวินัย ทั้งส่วนตัวผู้ปฏิบัติและหมู่คณะ  บางอย่างเป็นจารีตนิยมปฏิบัติสืบๆ กันมา ถือเป็นความชอบในคณะสงฆ์แล้วจึงกลายเป็นพิธีประเพณีของสงฆ์หรือพิธีประเพณีของหมู่คณะ  จะนำมาชี้แจ้งในที่นี้  ๗  เรื่องคือ
๑.  พิธีเข้าพรรษา
๒.  พิธีถือนิสสัย
๓.  พิธีทำสามีจิกรรม
๔.  วิธีทำวัตรสวดมนต์ 
๕.  พิธีกรรมวันธรรมสวนะ
๖.  พิธีทำสังฆอุโบสถ
๗.  พิธีออกพรรษา
หมวดที่ ๒  บุญพิธี
โดยประมวลเป็นหัวข้อเรื่อง  ๙  เรื่อง คือ
        ๑.  พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
        ๒.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์
        ๓.  พิธีสวดพระพุทธมนต์
        ๔.  พิธีสวดพระอภิธรรม
        ๕.  พิธีสวดมาติกา
        ๖.  พิธีสวดแจง
        ๗.  พิธีสวดถวายพรพระ
        ๘.  พิธีอนุโมทนากรณีต่าง ๆ 
        ๙.  พิธีพระธรรมเทศนา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน