อนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท
อนุพุทธประวัติ
หมายถึง  เรื่องที่กล่าวถึงความเป็นไปในชีวประวัติ และปฏิปทาของหมู่ชนผู้ได้สดับฟังคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้น แล้วรู้ตามจนสามารถดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิง
จำนวนพระมหาสาวก   ตามนัยแห่งอรรถกถากำหนดจำนวนไว้   ๘๐  องค์    ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะจำนวน  ๔๑  องค์
ประโยชน์ของการศึกษาอนุพุทธประวัติ 
    อนุพุทธบุคคลเป็นพระสงฆ์สาวกซึ่งจัดเป็นรัตนะประการหนึ่งในรัตนะทั้งสามประการ  พระพุทธเจ้าแม้ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรม  แต่เมื่อขาดผู้ฟังธรรมและผู้ประพฤติปฏิบัติตาม   ความตรัสรู้ของพระองค์ก็จักไม่สำเร็จประโยชน์  อนุพุทธบุคคลเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์  ทั้งได้เป็นกำลังของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนา  เมื่อเราทราบความเป็นไปและปฏิปทาของท่านเหล่านั้นแล้ว  จักได้ถือเอาเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่นโดยเหมาะแก่ภาวะของตนอันจะเป็นเหตุให้พระศาสนารุ่งเรืองประการหนึ่ง

ดาวน์โหลดสื่อการสอน