ธรรมวิภาค นักธรรมชั้นโท
อริยบุคคล ๒
 อริยบุคคล คือ บุคคลที่ประเสริฐ ปราศจากกิเลส เป็นผู้รักษาศีลได้สมบูรณ์ มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ มี ๒ จำพวก คือ
    พระเสขะ พระผู้ยังต้องศึกษา หมายถึงศึกษาในเรื่องไตรสิกขา ศึกษาเรื่องการประพฤติปฏิบัติให้พัฒนาจิตให้สมบูรณ์ ภูมิของพระเสขะมี 7 คือ โสดาปัตติมรรค,โสดาปัตติผล,สกทาคามิมรรค,สกทาคามิผล,อนาคามีมรรค,อนาคามีผล และอรหัตตมรรค
    พระอเสขะ พระที่ไม่ต้องทำการศึกษาแล้ว เจริญศีลสมาธิปัญญาให้เต็มที่และละสังโยชน์ ๕ ได้แก่ รูปราคะ,อรูปราคะ,มานะ,อุทธัจจะ และอวิชชา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน