แผนการจัดการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.4 ภาคเรียนที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่ม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม       ชั้น       .4                  ภาคเรียนที่    1

หน่วยย่อยที่  2   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

แผนการเรียนรู้ที่  11  เบญจศีล และทุจริต3                                                                 เวลา  1 ชั่วโมง

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้

      1.   บอกความหมายของเบญจศีลและทุจริต3 ได้

     2.   บอกประโยชน์ของเบญจศีลและทุจริต3 ได้   

     3.   นำหลักธรรมที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเบญจศีลและทุจริต3 ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

2.  สาระการเรียนรู้

      1.   เบญจศีลและทุจริต3

2.   ประโยชน์ของการเรียนรู้เบญจศีลและทุจริต3

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

      1.   นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  และแผ่เมตตา  หลับตาทำสมาธิ  3  นาที

      2.   ครูกล่าวถึงศีลโดยนำเป็นร้อยกรอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ แล้วสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาศีล

      3.   นักเรียนรับใบความรู้ ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง โดยให้นักเรียนจดบันทึกตามไปด้วย  หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเบญจศีลและทุจริต3   โดยเน้นให้ศึกษาเฉพาะเบญจศีลและทุจริต3 เท่านั้น  แล้วให้เขียนย่อรายงานมาส่ง

      4.   แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  โดยครูคอยให้กำลังใจและคอยเสริมหากเห็นว่ามี จุดบกพร่อง  มีข้อที่ควรเพิ่มเติม  ครูควรช่วยเติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างชัดเจน

     5.   ฝึกให้แต่ละกลุ่มถามตอบกันเองหลังจากนำเสนอผลงานแล้ว  เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ภาษาไทยด้วย  และเน้นกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเห็นความเชื่อมโยงกับการเรียนสาระสังคมศึกษาไปในตัว      

     6.   นักเรียนร่วมกันสรุปโดยการอ่านบทร้อยกรองอีกครั้ง  ครูสรุปเพิ่มเติมในข้อที่บกพร่อง  โดยสุ่มถามนักเรียนเป็นบางคน  เพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจไปในตัว

     7.   นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายแผน

4.  กระบวนการวัดและการประเมินผล

      1.   สังเกต

            -พิจารณาการแสดงความคิดเห็น

            -ความสนใจในการฟังและบันทึกของแต่ละคน                    

            -การสรุปข้อมูล 

            -การตอบคำถาม

            -การเขียนรายงาน

      2.  ตรวจสอบ

            -ตรวจ การเขียนรายงาน

            -ตรวจการทำแบบทดสอบ

5.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

            1.  บทร้อยกรอง

              2.   ใบความรู้

              3.   พระ

             4.   ห้องสมุด

              5.  ห้องพระพุทธศาสนา

             6.  แบบทดสอบท้ายแผน

ดาวน์โหลดสื่อการสอน