หนังสือ การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
เป็นหนังสือ การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

ลองดาวน์โหลดไปศึกษาดู เป็นสื่อหรืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดสื่อการสอน