คำอธิบายสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
คำอธิบายสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

                        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็น

คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้

                        พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา  เรื่องการสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  สถาบันหลักของสังคมไทย สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว  พุทธประวัติ  สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติเรื่อง ประสูติ  เทวทูต ๔  การบำเพ็ญทุกรกิริยา   การแสวงหาความรู้ ชาดก  เรื่องอัมพชาดก  ติตติรชาดก    วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน  การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ คือ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันเทโวโรหณะ  ศึกษา วิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนา มุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถานในท้องถิ่น

                        พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย(พุทธคุณ ๙)  อริยสัจ ๔  ทุกข์(ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์ ๕ – ธาตุ ๔,   สมุทัย(ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม อบายมุข ๖  นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข ๒(กายิก,เจตสิก) คิหิสุข,   มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ) : ไตรสิกขา กรรมฐาน ๒  ปธาน ๔ โกศล ๓  มงคล ๓๘ ในเรื่องไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา  พุทธศาสนสุภาษิต  คือ ยํ เว  เสวติ ตาทิโส  (คบคนเช่นไร เป็นคนเช่นนั้น) อตฺตนา โจทยตฺตานํ(จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
(ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา(เรือนที่ครองไม่ดี นำทุกข์มาให้) พระไตรปิฎก                        โครงสร้าง ชื่อคัมภีร์ และสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก (อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕) ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ  การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ วิธีคือ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม  และความคิดแบบคุณ –โทษ และทางออก   ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

                        พระสงฆ์ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา  พระมหากัสสปะ พระอุบาลี
อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา  ชาวพุทธตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ และพระอุตตระ หน้าที่
ชาวพุทธ
เรื่องวิถีชีวิตของพระภิกษุที่ต้องศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมด้านกาย วาจา และใจ การเป็นเพื่อนที่ดีตามหลักทิศเบื้องซ้ายในทิศ ๖ มิตรแท้-มิตรเทียม การเข้าค่ายคุณธรรม การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ   เรื่องการไปวัด การแต่งกาย และการนำเด็กไปวัด การปฏิบัติตนในเขตวัด การเข้าพบพระภิกษุ การแสดงความเคารพ (การประนมมือ การไหว้ การกราบ การเคารพพระรัตนตรัย การฟังเจริญพระพุทธมนต์ การฟังสวดพระอภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา)    ศาสนพิธี เรื่อง การจัดโต๊ะหมู่บูชา (แบบหมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ และหมู่ ๙) การจุดธูปเทียน จัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา คำอาราธนาต่างๆ และศึกษาศาสนพิธีและการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีในท้องถิ่นต่างๆ  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว

                        เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

                        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็น    คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้

                        พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม  พุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติเรื่อง การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน  ชาดก เรื่องมิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา และวันเทโวโรหณะ   ศึกษา วิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนา  มุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุและศาสนสถานในท้องถิ่น

                        พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย(ธรรมคุณ ๖)  อริยสัจ ๔  (ทุกข์(ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์ ๕ – อายตนะ    สมุทัย(ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม – สมบัติ ๔  วิบัติ ๔  อกุศลกรรมบถ ๑๐  อบายมุข ๖    นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข ๒(สามิส , นิรามิส)   มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ) : บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  ดรุณธรรม ๖  กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ กุศลกรรมบถ ๑๐ สติปัฏฐาน ๔
มงคล ๓๘ ในเรื่องประพฤติธรรม เว้นจากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ำเมา)   พุทธศาสนสุภาษิต    คือ
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก (สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม)  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ (ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว)   สุโข  ปุญฺสฺส  อุจฺจโย (การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้)  ปูชโก  ลภเต  ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ (ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ  ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ)   พระไตรปิฎก โครงสร้าง ชื่อคัมภีร์ และสาระสังเขปของพระสุตตันตปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก(จูฬกัมมวิภังคสูตร) ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ ฌาน-ญาณ  การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์เแปล และแผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ วิธีคือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

                        พระสงฆ์ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่องพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร ชาวพุทธตัวอย่าง เรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาธรรมราชาลิไท  หน้าที่ชาวพุทธ เรื่องการเข้าใจบทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง การฝึกบทบาทของตนเองในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การบรรยายธรรม การจัดนิทรรศการ การเข้าค่ายคุณธรรม การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องหน้าในทิศ ๖ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุเรื่อง การต้อนรับ(ปฏิสันถาร) มรรยาทของผู้เป็นแขก ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี การยืน การให้ที่นั่ง การเดินสวน การสนทนา การรับสิ่งของ  การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล งานอวมงคล  ศาสนพิธี เรื่องการทำบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน การถวายผ้าอาบน้ำฝน การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยธรรม  การกรวดน้ำ การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีในท้องถิ่นต่างๆ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

            เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้   การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

                        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้

                        พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขให้แก่โลก พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติเรื่องปฐมเทศนา โอวาทปาฏิโมกข์  ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา ปางลีลา ปางประจำวันเกิด  ชาดก  เรื่องนันทิวิสาลชาดก  สุวัณณหังสชาดก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่องประวัติของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากล  หลักปฏิบัติตน การฟังพระธรรมเทศนา การแต่งกายในการประกอบศาสนพิธีที่วัด การงดเว้นอบายมุข การประพฤติวิรัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ  ศึกษา วิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนา มุ่งอนุรักษ์
ศาสนวัตถุและศาสนสถานในท้องถิ่น

                        พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัย(สังฆคุณ ๙)  อริยสัจ ๔  ทุกข์(ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์ ๕ – ไตรลักษณ์,  สมุทัย(ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม – วัฏฏะ ๓  ปปัญจธรรม ๓ –ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ ,   นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) : อัตถะ ๓,   มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ) : มรรคมีองค์ ๘  ปัญญา ๓  สัปปุริสธรรม ๗  บุญกิริยาวัตถุ ๑๐  อุบาสกธรรม ๗ มงคล ๓๘ ในเรื่องมีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล  พุทธศาสนสุภาษิต คือ  อตฺตา  หเว ชิตํ  เสยฺโย(ชนะตนนั่นแลดีกว่า)  ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ (ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข)  ปมาโท  มจฺจุโน ปทํ (ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย)  สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญฺํ (ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา)   พระไตรปิฎก  โครงสร้าง ชื่อคัมภีร์ และสาระสังเขปของพระอภิธรรมปิฎก  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก (พุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร)  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา คืออัตตา – อนัตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ วิธีคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

                        พระสงฆ์ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะ
พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล  ชาวพุทธตัวอย่าง  ม.จ.หญิง พูนพิสมัย ดิศกุล  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  หน้าที่ชาวพุทธ เรื่องหน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตรอย่างเหมาะสม การปลูกจิตสำนึกในด้านการบำรุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา นำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ ๖ การเข้าค่ายคุณธรรม การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ศาสนพิธี เรื่อง พิธีทำบุญงานมงคล งานอวมงคล การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์  การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน ข้อปฏิบัติในการเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ำ  มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่บ้าน การจัดเตรียมสถานที่ การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูด การใช้คำพูดกับพระภิกษุตามฐานะ และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีในท้องถิ่นต่างๆ    สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เ รื่องพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง

                        เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

 

ผลการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

                        รู้ และเข้าใจ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก  หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิตและเจริญปัญญา   วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธี  สัมมนา-พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา และเข้าใจว่าการทำสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นไปเพื่อรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างคุณค่าให้แก่สังคมโลก เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและเป็นระบบ มีนิสัยดี เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในท้องถิ่น ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม  และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก  และดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ    

 

ผลการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒

                        รู้ และเข้าใจ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก  หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิตและเจริญปัญญา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา และเข้าใจว่าการทำสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นไปเพื่อรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างคุณค่าให้แก่สังคมโลก เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและเป็นระบบ มีนิสัยดี เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในท้องถิ่น ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม   และวิธีคิดแบบอรรถ-ธรรมสัมพันธ์  และดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ    

 

ผลการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

                        รู้ และเข้าใจ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก  หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิตและเจริญปัญญา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา และเข้าใจว่าการทำสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นไปเพื่อรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างคุณค่าให้แก่สังคมโลก เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและเป็นระบบ มีนิสัยดี เห็นคุณค่า และอนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในท้องถิ่น ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีวิธีคิดแบบอริยสัจ  และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  และดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน