แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.๖ 74 หน้า
แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่ม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม             ชั้น        ประถมศึกษาปีที่ 6       ภาคเรียนที่    1

หน่วยย่อยที่  2      ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา

แผนการเรียนรู้ที่  ศรัทธา  4                                    เวลา  1 ชั่วโมง

สอนวันที่………..เดือน…………………………..พ.ศ. …………………

สาระสำคัญ

            ศรัทธา  4   คือ  ความเชื่อ  ความศรัทธา  4  ประการ  มีเชื่อในเรื่องกรรม  เชื่อในเรื่องวิบากกรรม  เชื่อในเรื่องกรรมเป็นของของตน  เชื่อในพระพุทธเจ้า  การเรียนรู้ในเรื่องนี้จะทำให้เข้าใจหลักความเชื่อที่ถูกต้องมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ศาสนาต่อไป

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้

      1.   บอกความหมายของคำว่า ศรัทธาได้

      2.   บอกประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องศรัทธาได้           

2.  สาระการเรียนรู้

      1.   ศรัทธา 4

      2.   ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องศรัทธา

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

      1.   นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา หลับตาทำสมาธิ 3 นาที

      2.   นักเรียนร้องเพลง “กฎแห่งกรรม” ที่ครูเตรียมไว้ให้แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน แล้วสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง

      3.   นักเรียนดูภาพการถูกลงโทษของคนที่ทำกรรม อีกทั้งครูพูดสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความเชื่อเพราะแต่ละคนย่อมมีความเชื่อที่แตกต่างกันแล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ครูคอยถามนำเพื่อสื่อสู่สาระการเรียนรู้

      4.   นักเรียนรับใบความรู้ ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนจดบันทึกเพิ่มเติม แล้วให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับศรัทธา 4 ให้ศึกษาโดยเน้นเฉพาะศรัทธา 4 เท่านั้น แล้วให้ทำรายงานโดยย่อมาส่ง 

      5.   แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม            โดยครูคอยเสริมหากเห็นว่ามี จุดบกพร่อง มีข้อที่ควรเพิ่มเติม ครูควรช่วยเติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างชัดเจน

      6.   นักเรียนร่วมกันสรุปโดยการถามตอบกันเอง ครูช่วยสรุปเพิ่มเติมในข้อที่บกพร่อง โดยสุ่มถามนักเรียนเป็นบางคน เพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจไปในตัว

       7.   นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายแผน

4.  กระบวนการวัดและการประเมินผล

      1.   สังเกต

            – ความสนใจของแต่ละคน                      

            – การสรุปข้อมูล 

            – การตอบคำถาม

            – การเขียนรายงาน

      2.    ตรวจสอบ

            – ตรวจการเขียนรายงาน

            – ตรวจการทำแบบทดสอบ

5.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

            1.    เพลง

              2.   ภาพประกอบการศึกษา

              3.   ใบความรู้

            4.   พระ

            5.    ห้องพระพุทธศาสนา

            6.    แบบทดสอบหลังเรียน

ดาวน์โหลดสื่อการสอน