แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.๖ มี 74 หน้า
แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่ม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม             ชั้น         ประถมศึกษาปีที่  6        ภาคเรียนที่    1

หน่วยย่อยที่  1      ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา                               

แผนการเรียนรู้ที่  1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ                          เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่………..เดือน…………………………..พ.ศ. …………………

สาระสำคัญ 

            พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่สอนให้คนละชั่ว  ทำดี  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์  มุ่งให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนทุกศาสนา  และถือว่าเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในประเทศไทย  จึงถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ  พุทธศาสนิกชนควรให้ความสำคัญ  ช่วยกันดูแล  รักษา  และปกป้องไว้เพื่อชนรุ่นหลังสืบไป

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้

      1.   บอกความหมายความสำคัญของพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติได้

      2.   บอกความสำคัญและประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติได้

2.  สาระการเรียนรู้

      1.   ความหมายของความสำคัญของพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ

      2.   ความสำคัญและประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

      1.   เล่นเกม “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน พร้อมกับทำท่าทาประกอบตามไปด้วย โดยครูทำให้ดูก่อนหนึ่งเที่ยว แล้วสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม

      2.   สนทนากับนักเรียนว่าใครนับถือศาสนาอะไร รวมถึงความหมายความสำคัญของพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ ชี้ให้นักเรียนเห็นภาพว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติอย่างไร โดยการพูดเชื่อมโยงเรื่องให้เข้ากับยุคปัจจุบัน แล้วแสดงความคิดเห็น ครูคอยถามนำเพื่อสื่อสู่สาระการเรียนรู้

      3.   นักเรียนรับใบความรู้ ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวความสำคัญของพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติให้ศึกษาโดยเน้นเฉพาความสำคัญของพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติเท่านั้น 

      4.   ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อเรื่องความสำคัญของพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ แล้วสรุปการอภิปรายโดยย่องานมาส่ง

      5.     นักเรียนนำเสนอผลการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและการอภิปราย  โดยครูคอยเสริมหากเห็นว่ามี จุดบกพร่อง มีข้อที่ควรเพิ่มเติม ครูควรช่วยเติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างชัดเจน

      6.   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เพิ่มเติมในข้อที่บกพร่อง หรืออาจสอบถามเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและสรุปไปในตัวก็ได้

      7.    ทำแบบทดสอบท้ายแผน

4.  กระบวนการวัดและการประเมินผล

      1.   สังเกต

            – ความสนใจในการฟัง    

            – การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น

            – การตั้งคำถามและการตอบคำถาม

            – การเขียนรายงาน

      2.    ตรวจสอบ

            – ตรวจการเขียนรายงาน                                                                                            

            – ตรวจการทำแบบทดสอบท้ายแผน                                                                          

5.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

            1.  เกม

              2.  ใบความรู้

             3.  พระ

             4.  ห้องพระพุทธศาสนา

            5.  แบบทดสอบหลังเรียน

ดาวน์โหลดสื่อการสอน