แผนการจัดการเรียนการสอน ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่ม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม       ชั้น   ป.4       ภาคเรียนที่    1

ชื่อแผน    พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน             เวลา 1   ชั่วโมง

1.     จุดประสงค์การเรียนรู้

      1.   บอกความหมายของศาสนาและศาสนาพุทธได้

      2.    บอกความสำคัญและประโยชน์ของศาสนาที่ตนนับถือได้                

2.     สาระการเรียนรู้

      1.   ความหมายของศาสนาพุทธและศาสนาที่ตนนับถือ

      2.    ประโยชน์ของศาสนาที่ตนนับถือ

3.      กระบวนการจัดการเรียนรู้

  1. นักเรียนดูภาพการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น คนกำลังสวดมนต์ที่ศาลาฯลฯ
  2. พูดคุยกับนักเรียนถามว่า นับถือศาสนาใดบ้าง
  3. เมื่อศึกษาได้ความรู้แล้วให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหลอมรวมความรู้ความคิดเห็นเป็นหนึ่งเดียว
  4. แบ่งกลุ่มนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเพื่อให้ร่วมกันวิจารณ์
  5. ทำแบบทดสอบ เรื่อง เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
  6. สอบถามเป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและสรุปไปในตัว
  7. ทำแบบทดสอบท้ายแผน  

4.     กระบวนการวัดและประเมินผล

      1.   สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น

      2.    พิจารณาจากการตั้งคำถามและคำตอบ

      3.    การวาดภาพประกอบ

      4.    การตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

5.     แหล่งการเรียนรู้

             1.   เกม ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

               2.   พระ

              3.   ภาพประกอบการเรียน

              4.    แบบทดสอบหลังเรียน

               5.   ใบความรู้

ดาวน์โหลดสื่อการสอน