ข้อสอบปลายภาคเรียน พระพุทธศาสนา ม. 3
ตอนที่  ๒   จงตอบคำถามหรือเติมช่องว่างด้วยคำหรือข้อความสั้น ๆ  โดยเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

๑.     พุทธศาสนิกชนที่ดี   ควรปฏิบัติตนอย่างไร  ?……

๒.    พระพุทธศาสนาสอนให้พุทธศาสนิกชน  ประกอบอาชีพอย่างไร  ?………

๓.    พิธีกรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์โดยเฉพาะ  ได้แก่  ๑)………๒)……๓)……

๔.    พิธีกรรมในด้านการดำเนินชีวิต  ได้แก่  ๑)……….๒)…….๓)……

๕.    การเผยแผ่พระพุทธศาสนา กระทำได้หลายวิธี  ได้แก่  ๑)………๒)………๓)…..๔)…..

๖.    การปกป้องพระพุทธศาสนา มีหลายอย่าง  ได้แก่     ๑)……๒)…….๓)…๔)………

๗.    ศาสนสถาน  ได้แก่   ๑)……..๒)……..๓)……..๔)……

๘.    ไตรสิกขา  ประกอบด้วย   ๑)……….๒)…………..๓)………

๙.    ปัญญาในระดับโลกิยะ  มีบ่อเกิด  ๓  ทาง  คือ   ๑)………๒)…….๓)…

๑๐.   การแต่งกายสามารถบอกลักษณะของผู้แต่งกายนั้นอย่างไรบ้าง ?……

ตอนที่ ๓    จงตอบคำถามต่อไปนี้  พอเข้าใจ  โดยเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

        ๑.     เหตุใดพุทธศาสนิกชน จึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ทางโลก ?

        ๒.    สุขภาพกายกับสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ?

ดาวน์โหลดสื่อการสอน