ใบงาน พุทธศาสนสุภาษิต ม.2
ใบงาน เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต ม.2
ใบงานนี้ ประมาณว่าเรายกพุทธศาสนสุภาษิตขึ้นมา
จากนั้น ให้นักเรียนเขียนบรรยาย


ตัวอย่างใบงาน
คำสั่ง   ให้นักเรียน จงเลือกอธิบาย หาเหตุผล  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ตามพุทธศาสนสุภาษิตที่นักเรียนเลือกไว้ในหน่วยการเรียน

พุทธศาสนสุภาษิต    …………………………
คำอ่าน        …………………………
คำแปล        …………………………
ขยายความ        …………………………

ดาวน์โหลดสื่อการสอน