รวมปัญหาธรรมะ พุทธประวัติ เบญจศีลเบญจธรรม
ข้อสอบวิชาธรรมะ

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของ

ข้อที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที  (๑๐๐ คะแนน)
 

๑.         คนที่ทำ พูด ผิดพลาดอยู่เสมอ เพราะขาดธรรมอะไร ?

ก. ธรรมที่เป็นโลกบาล                                                ข. ธรรมที่เป็นรากเหง้าอกุศล

ค. ธรรมที่มีอุปการะมาก                                              ง. ธรรมคือข้อปฏิบัติไม่ผิด

๒.        สติควรใช้เวลาไหน ?

ก. ขณะทำ ก่อนพูด ก่อนคิด                                         ข. ก่อนทำ ก่อนพูด ก่อนคิด

ค. ก่อนทำ ก่อนพูด ขณะคิด                                        ง. ก่อนทำ ก่อนพูด หลังจากคิดแล้ว

๓.        จะใช้ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบเรียบร้อย ?

ก. สติ สัมปชัญญะ                                                       ข. ขันติ โสรัจจะ

ค. บุพพการี กตัญญูกตเวที                                          ง. หิริ โอตตัปปะ

๔.        ธรรมในข้อใด เรียกว่า เทวธรรม ?

ก. หิริ โอตตัปปะ                                                          ข. สติ สัมปชัญญะ

ค. บุพพการี กตัญญูกตเวที                                          ง. ขันติ โสรัจจะ

๕.        ข้อใด เป็นคุณธรรมทำให้งาม ?

ก. ขันติ โสรัจจะ                                                          ข. หิริ โอตตัปปะ

ค. สติ สัมปชัญญะ                                                       ง. ถูกทุกข้อ

๖.         ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทน เรียกว่าอะไร ?

ก. กตัญญู                                                                     ข. กตเวที

ค. กตัญญูกตเวที                                                          ง. บุพพการี

๗.        ชาวพุทธจะต้องยึดถืออะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?

ก. พระรัตนตรัย                                                           ข. พระไตรปิฎก

ค. โอวาทปาฏิโมกข์                                                     ง. ไตรสิกขา

๘.        โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการ คืออะไร ?

ก. ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำใจให้ผ่องใส                    ข. ถือศีล ทานมังสวิรัติ ไม่ทำชั่ว

ค. ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำใจให้ผ่องใส                     ง. ไม่คบคนพาล คบแต่บัณฑิต

๙.         ความสำรวมอินทรีย์ หมายถึงอะไร ?

ก. สำรวมกาย วาจา ใจ                                                 ข. สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ค. สำรวมในศีล                                                           ง. สำรวมในพระปาฏิโมกข์

๑๐.      สุจริต ๓ อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ?

ก. ธรรมที่ควรประพฤติ                                               ข. ธรรมที่ควรละ

ค. ธรรมที่ควรกำหนดรู้                                                ง. ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง

ดาวน์โหลดสื่อการสอน