แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.2
แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา  ม . 2

1.    พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมใด
ก.    อริยสัจ 4
ข.    มัชฌิมาปฏิปทา
ค.    กุศลกรรมบถ 10
ง.    ธัมมจักกัปปวัตนสูตร


2.    พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่บุคคลใด
ก.    ปัญจวัคคีย์
ข.    อาฬารดาบส
ค.    พระเจ้าสุทโธทนะ
ง.    พระนางสิริมหามายา


3.    พระสิทธัตถะทรงผจญมาร  คำว่า มาร ในที่นี้หมายถึงอะไร
ก.    พระเทวทัต
ข.    เหล่านางสนมในวัง
ค.    ตุปสสะและภัลลิกะ
ง.    จิตที่คิดถึงกิเลสฝ่ายต่ำ


4.    บุคคลใดเป็นอุบาสกคนแรกของพระพุทธศาสนา
ก.    ยสะบุตรเศรษฐี
ข.    บิดาของพระยสะ
ค.    มารดาของพระยสะ
ง.    ภริยาของพระยสะ


5.    พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเวลาเท่าไร
ก.    15  พรรษา
ข.    35  พรรษา
ค.    45  พรรษา
ง.    80  พรรษา


6.    ข้อคิดหรือคติเตือนใจที่ได้จากมิตตวินทชาดก ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
ก.    มือถือสากปากถือศีล
ข.    เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
ค.    รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
ง.    คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน