รวมปัญหา ศาสนพิธีน่ารู้ 48 ข้อ
แบบทดสอบศาสนพิธี  ชิงทุนการศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.  2530

————————————

1.    การบวชเป็นสามเณร  ควรใช้คำว่าอะไร.  บรรพชา

2.    การบวชเป็นพระภิกษุ  ควรใช้คำว่าอะไร.    อุปสมบท

3.    การอาราธนาให้พระสงฆ์สวดมนต์  ต้องใช้อะไร.   อาราธนาพระปริตร

4.    บทสวดที่ขึ้นว่า  “อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ…”  เป็นการสวดเพื่อสรรเสริญใคร.       พระพุทธเจ้า

5.    บทสวดที่ขึ้นต้นว่า  “นโม  ตสฺส  ภควโต…”  สวดเพื่อนอบน้อมใคร.       พระพุทธเจ้า

6.    สิ่งสำคัญในการไหว้  คืออะไร.      การประนมมือ

7.    การไหว้บุคคลใด  ที่ผู้ไหว้ต้องยกมือขึ้นในระบบสูงสุด.     พระสงฆ์

8.    เมื่อมีผู้ไหว้  ผู้ถูกไหว้จะต้องปฏิบัติอย่างไร.     รับไหว้

9.    การรับไหว้  ให้ยกมือขึ้นในระดับใด.     ระดับอก

10.  การกราบพระสงฆ์  จะปฏิบัติเช่นเดียวกับกราบใคร.     กราบพระพุทธรูป

11.  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  ส่วนใดของร่างกายจรดพื้น.    หน้าผาก

12.  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  มีลำดับในการกราบอย่างไร.   หน้าผาก  1  มือ  2  เขา  2

13. ในการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ  จะอัญเชิญสิ่งใดมาประดิษฐานเป็นเสมือนประธานในพิธี    พระพุทธรูป

14.  สิ่งใดไม่ใช้ในงานอวมงคล        บาตรน้ำมนต์

15.  ผู้ประกอบพิธีจุดธูปเทียน   ควรเป็นใคร      เจ้าภาพ

16.  ในการให้พระแสดงพระธรรมเทศนา  จะต้องอาราธนาว่าอย่างไร.          

17.  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  วันพระพุทธเจ้า  คือวันใด.       วิสาขบูชา

18.  วันใดนิยมสมาทานศีลอุโบสถ         วันพระ

19.  เจ้าภาพจะจุดเทียนน้ำมนต์  เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทใด.     อเสวนา

20.  การลุกขึ้นยืนรับ  เรียกว่า      อุฏฐานะ

21.  ภัตตาหารที่จัดถวายพระภิกษุผู้จรมา  เรียกว่า    อาคันตุกภัต

22.  ก่อนฟังเทศน์  นิยมจุดเทียนกี่เล่ม   1   เล่ม

23.  การตักบาตรควรใส่สิ่งใดก่อน     ข้าว

24.  ก่อนตักบาตร  ควรทำอย่างไร      อธิษฐาน

25.  หลังตักบาตร   ควรทำอย่างไร       กรวดน้ำ

26.  การตั้งโต๊ะหมู่  นิยมหันพระพักรพระพุทธรูปไปทางทิศใด.         ตะวันออก

27.  การอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานในงานพิธีต่างๆ  หมายความว่าอย่างไร.  เป็นประธานสงฆ์ในพิธี

28.  การโยงสายสิญจน์จะสิ้นสุดเมื่อใด.        พระสงฆ์รูปสุดท้าย

29.  งานทำบุญเลี้ยงพระใด  นิยมเลี้ยงพระเป็นจำนวนคู่.    แต่งงาน

30.  บาตรน้ำมนต์  ควรตั้งไว้ที่ใด.    ขวามือพระสงฆ์องค์ที่เป็นประธาน

31.  ก่อนเริ่มพิธีสวดมนต์  เจ้าภาพควรทำอะไรก่อนอื่น      จุดเทียน-ธูป

32.  เจ้าภาพเริ่มกรวดน้ำเมื่อใด.   พระสงฆ์อนุโมทนาว่า  ยถา ฯลฯ

33.  การประเคน  หมายถึงการแสดงเจตนาในเรื่องใด.      มอบให้

34.  ใครคือผู้ทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์รับผ้าอาบน้ำฝนได้.        นางวิสาขา

35.  ผ้าอาบน้ำฝนควรถวายในระยะใด.        ก่อนเข้าพรรษา

36.  ในหนึ่งปี  แต่ละวัดจะรับกฐินได้กี่ครั้ง.      1   ครั้ง

37.  การทอดผ้าป่า  มีกำหนดเวลาอย่างไร.     ตลอดปี

38.  ผ้าบังสุกุล  หมายถึง.    ผ้าป่า

39.  พิธีกรรมใด   ที่พระสงฆ์กระทำในวันออกพรรษา.   ปวารณา

40.  พิธีตักบาตรเทโว  ตรงกับวันใด.  วันแรม  1   ค่ำ  เดือน  11

41.  วันมาฆบูชา   เริ่มมีขึ้นในในรัชกาลที่เท่าไร.     ที่ 9

42.  ผ้าอันตราวาสก  หมายถึงผ้าชนิดใด      ผ้านุ่ง  (สบง)

43.  การไหว้  ตรงกับคำว่า     นมัสการ

44.  ใบสำหรับเขียนจำนวนเงินถวายพระสงฆ์แทนเงินสดในเวลาทำบุญ  เรียกว่า  ใบปวารณา

45.  อนุกมฺปิมํ  ปชํ…..  เป็นส่วนหนึ่งของคำอะไร.      อาราธนาธรรม

46.  สพฺพ  ภย  วินาสาย….เป็นส่วนหนึ่งของคำอะไร.    อาราธนาพระปริตร

47.  วันอาสาฬหบูชา  ประกาศเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในรัชกาลที่      9

48.  การไหว้บิดามารดา  ครูอาจารย์  หัวแม่มือจรดที่     ปลายจมูก     ปลายนิ้วมือจรดที่ระหว่างคิ้ว

ดาวน์โหลดสื่อการสอน