คำอาราธนาธรรม (พิสดาร)
คำอาราธนาธรรม

                                                พฺรหฺมา   จ   โลกาธิปตี   สหมฺปติ

                                                กตฺอญฺชลี   อนฺธิวรํ   อยาจถ

                                                สนฺตีธ   สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา

                                                เทเสตุ   ธมฺมํ   อนุกมฺปิมํ   ปชํ.

 

—————–

 

คำอาราธนาธรรม (พิสดาร)

                                           พฺรหฺมา  จ  โลกาธิปตี  สหมฺปติ,

                                           กตฺอญฺชลี  อนฺธิวรํ  อยาจถ,

                                           สนฺตีธ  สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา,

                                           เทเสตุ  ธมฺมํ  อนุกมฺปิมํ  ปชํ.

                                           เอวญฺหิ  โลกาภิมเตน  พฺรหฺมุนา,

                                           อชฺเฌสิโต  โส  ภควา  อนุตฺตโร,

                                           สตฺเตสุ  การุญฺตโมกฺกมนฺตโต,

                                           โวโลกยี  โลกมิมํ  สุจกฺขุนา.

                                           อทกฺขิ  เวเนยฺยชเน  อนปฺปเก,

                                           สนฺเต  ว  โลกุตฺตรโพธนารเห,

                                           วิญฺาปเย  อปฺปรชกฺขชาติเก,

                                           อเถวมชฺเฌสนมาธิวาสยิ.

                                           อปารุตา  เต  อมตสฺส  ทฺวารา,

                                           เย  โสตวนฺโต  ปมุญฺจนฺตุ  สทฺธํ,

                                           วิหึสสญฺญี  ปคุณํ  น  ภาสึ,

                                           ธมฺมํ  ปณีตํ  มนุเชสุ  พฺรหฺเม.

                                           ตโต  มหาการุณิโก  มเหสี,

                                           สมฺพุทฺธกิจฺจํ  ภควา  อกาสิ,

                                           สทฺธมฺมจกฺกสฺส  ปวตฺตนาทึ,

                                           ฐเปสิ  โส  สาสนธมฺมเสฏฺฐํ.

                                           ทมฺเม  ทมํ  โมจยิ  ภพฺพสตฺเต,

                                           สํสารทุกฺขา  พหุเกปิ  เตน,

                                           สทฺธมฺมทีปํ  ติวิธมฺปิ  โลเก,

                                           หิตาย  สมฺมาว  ปวตฺตยิตฺถาติ.

                            จาตุทฺทสี  ปณฺณรสี                 ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏฺฐมี,

                            กาลา  พุทฺเธน  ปญฺตฺตา      สทฺธมฺมสฺสวนสฺสิเม,

                            จาตุทฺทสี  อยนฺทานิ                 สมฺปตฺตา  อภิลกฺขิตา,

                            เตนายํ  ปริสา  ธมฺมํ                 โสตุ  อิธ  สมาคตา,

                            สาธุ  อยฺโย  ภิกฺขุสงฺโฆ           กโรตุ  ธมฺมเทสนํ

                            อยญฺจ  ปริสา  สพฺพา               อฏฺฐิกตฺวา  สุณาตุ  ตํ.

——————–

 

อาราธนาธรรม  (แปล)

                                      ท้าวสะหัมบดีพรหม      เป็นบรมของพรหมา

                            ทรงมะเหทะระศักดา              กว่าบริษัททุกหมู่พรหม,

                            น้อมหัตถ์นมัสการ                  ประดิษฐานนะที่สม

                            แต่องค์พระบรม                      สัมพุทธะอะระหันต์

                            โดยเหตุว่าจอมปราชญ์            ผู้โลกนารถภะคะวัน

                            ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้น                 มีธุลีอันเบาบาง

                            โปรดแสดงธรรมทาน             เทศนาและวาที

                            เพื่อให้สำเร็จผล                       แก่ปวงชนทุกหมู่มี

                            สู่สุขเกษมศรี                          สมดังเจตนา  เทอญ.

——————

ดาวน์โหลดสื่อการสอน