คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต ๙ ลูก ๘ ทิศ
คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต  ๙  ลูก  ๘  ทิศ

โดย  “ ธรรมสาธก ”  พระพิมลธรรม  (ชอบ  อนุจารี  ป.ธ. ๖)

วัดราษฎร์บำรุง    อำเภอเมือง    จังหวัดชลบุรี

………………………..

 

                                                     ขอเดชะ                   บุญทาน                             การกุศล

                                                ปิดนิมิต                    อุโบสถ                     ทศพล

                                      (๑)      เริ่มลูกต้น                           กลางโบสถ์                โชติตระการ

                                                เป็นนิมิต                            ลูกเอก                     เสกประสาท

                                                งามโอภาส                มาศเฉลิม                           เสริมสัณฐาน

                                                เป็นนิมิต                            เตือนตา                             สาธุการ

                                                ท่ามกลางงาน             บุญนิธิ                     ผูกสีมา

                                                เกิดชาติหน้า              อย่ารู้เข็ญ                           ได้เป็นใหญ่

                                                รูปวิไล                     เป็นเสน่ห์                           ดังเลขา

                                      (๒)     ปิดนิมิต                    ลูกทิศ                      บูรพา

                                                ให้ก้าวหน้า                เกียรติยศ                           ปรากฏไกล

                                      (๓)      ปิดนิมิต                    ลูกทิศ                      อาคเนย์

                                                ขอให้เทวา                ประสิทธิ์                            พิสมัย

                                      (๔)      ปิดนิมิต                    ทิศทักษิณ                 มีศักดิ์ชัย

                                                ให้สมใจ                    สมบัติ                      วัฒนา

                                      (๕)      ปิดนิมิต                    ลูกทิศ                      หรดี

                                                ขอให้ชี –                            วิตมั่น                      ชันษา

                                       (๖)      ปิดนิมิต                    ทิศประจิม                 อิ่มอุรา

                                                ปรารถนา                           ใดได้                       ดังใจปอง

                                      (๗)     ปิดนิมิต                    ทิศพายัพ                           ดับทุกข์โศก

                                                นิราศโรค                            นิราศภัย                            ร้ายทั้งผอง

                                      (๘)      ปิดนิมิต                    ทิศอุดร                    กรประคอง

                                                ได้เงินทอง                 สมหมาย                            ทุกรายการ

                                      (๙)      ปิดนิมิต                    ทิศอีสาน                            ประการท้าย

                                                ให้สมหมาย               ได้สุข                      ทุกสถาน

                                                รวม “เก้าลูก”             สุกใส                       ใจเบิกบาน 

                                                กว่าจะถึง                           ซึ่งนิพพาน                 เมื่อนั้นเทอญ ฯ

 

 

 

 

      (๑)  เริ่มลูกต้น                  กลางโบสถ์                โชติตระการ

                  เป็นนิมิต             ลูกเอก                     เสกประสาท

                  งามโอภาส                มาศเฉลิม                  เสริมสัณฐาน

                  เป็นนิมิต             เตือนตา                    สาธุการ

                  ท่ามกลางงาน       บุญนิธิ                     ผูกสีมา

                  เกิดชาติหน้า        อย่ารู้เข็ญ                  ได้เป็นใหญ่

                  รูปวิไล                      เป็นเสน่ห์                  ดังเลขา

                                      (๒)     ปิดนิมิต                    ลูกทิศ                      บูรพา

                                                ให้ก้าวหน้า                เกียรติยศ                           ปรากฏไกล

                                      (๓)      ปิดนิมิต                    ลูกทิศ                      อาคเนย์

                                                ขอให้เทวา                ประสิทธิ์                            พิสมัย

                                      (๔)      ปิดนิมิต                    ทิศทักษิณ                 มีศักดิ์ชัย

                                                ให้สมใจ                    สมบัติ                      วัฒนา

                                      (๕)      ปิดนิมิต                    ลูกทิศ                      หรดี

                                                ขอให้ชี –                            วิตมั่น                      ชันษา

                                      (๖)      ปิดนิมิต                    ทิศประจิม                 อิ่มอุรา

                                                ปรารถนา                           ใดได้                       ดังใจปอง

                                      (๗)     ปิดนิมิต                    ทิศพายัพ                           ดับทุกข์โศก

                                                นิราศโรค                            นิราศภัย                            ร้ายทั้งผอง

                                      (๘)      ปิดนิมิต                    ทิศอุดร                    กรประคอง

                                                ได้เงินทอง                 สมหมาย                            ทุกรายการ

                                      (๙)      ปิดนิมิต                    ทิศอีสาน                            ประการท้าย

                                                ให้สมหมาย               ได้สุข                      ทุกสถาน

                                                รวม “เก้าลูก”             สุกใส                       ใจเบิกบาน 

                                                กว่าจะถึง                           ซึ่งนิพพาน                 เมื่อนั้นเทอญ ฯ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน