คำถวายสังฆทาน (แบบอุทิศให้ผู้ตาย) คำถวายสังฆทาน (แบบทั่วไป) พร้อมคำแปล
คำถวายสังฆทาน
(แบบอุทิศให้ผู้ตาย)

       อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  มะตะกะภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,

ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชยามะ,   สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,

       อิมานิ มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ,

อัมหากัญเจวะ,         มาตาปิตุอาทีนัญจะ,         ญาตะกานัง,

กาละกะตานัง,      ทีฆะรัตตัง,      หิตายะ,      สุขายะ ฯ

 

คำแปล

        ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าทั้งหลาย,     ขอน้อมถวาย,   

มะตะกะภัตตาหาร,     กับทั้งบริวารเหล่านี้,      แก่พระภิกษุสงฆ์,

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,  มะตะกะภัตตาหาร, กับทั้งบริวารเหล่านี้,               

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,          เพื่อประโยชน์,         และความสุข,

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย,  แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  มีมารดา –

บิดาเป็นต้น,   ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย,    สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

————

คำถวายสังฆทาน
(แบบทั่วไป)

       อิมานิ      มะยัง      ภันเต,     ภัตตานิ,     สะปะริวารานิ,

ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชยามะ,   สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,

       อิมานิ       ภัตตานิ,     สะปะริวารานิ,    ปะฏิคคัณหาตุ,

อัมหากัง,         ทีฆะรัตตัง,        หิตายะ,        สุขายะ ฯ

 

คำแปล

 

       ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,

ภัตตาหาร,         กับทั้งบริวารเหล่านี้         แก่พระภิกษุสงฆ์,

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,    ภัตตาหาร,   กับทั้งบริวารเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, 

เพื่อประโยชน์และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,     สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน