คำบูชาพระรัตนตรัย คำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ อาราธนาศีล ๕ คำถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา คำแผ่เมตตา
คำบูชาพระรัตนตรัย

            ให้ผู้ที่จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ไปนั่งคุกเข่าหน้าโต๊ะหมู่  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  แล้วตัวแทนนำคำบูชาว่า

อิมินา  สักกาเรนะ,                 พุทธัง  ปูเชมะ .

                                ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอบูชาพระพุทธเจ้า,  ด้วยเครื่องสักการะนี้ .   (กราบ)

อิมินา  สักกาเรนะ,                 ธัมมัง  ปูเชมะ .

                                ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอบูชาพระธรรม,      ด้วยเครื่องสักการะนี้ .   (กราบ)

อิมินา  สักกาเรนะ,                 สังฆัง  ปูเชมะ .

                                ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอบูชาพระสงฆ์,       ด้วยเครื่องสักการะนี้ .   (กราบ)

 

คำนมัสการ

หลังจากที่กราบพระเสร็จแล้ว  ยังคงนั่งคุกเข่าประนมมือ  แล้วตัวแทนกล่าวนำคำนมัสการว่า

นะโม  ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ .  (ว่า  ๓ จบ)

 

คำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

            เอเต   มะยัง   ภันเต,    สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง    ภะคะวันตัง    สะระณัง    คัจฉามะ,

            ธัมมัญจะ    สังฆัญจะ,   พุทธะมามะโกติ,   โน     สังโฆ    ธาเรตุ .

                ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,  แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว,  ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์, เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ,  ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า,  เป็นพุทธมามกะ,  ผู้รับเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นของตน,  คือ  ผู้นับถือพระพุทธเจ้า.

                                                                 (ถ้าเป็นผู้หญิงให้เปลี่ยน เอเต   เป็น  เอตา)

 

อาราธนาศีล ๕

                หลังจากกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะเสร็จแล้ว  ยังคงนั่งคุกเข่าประนมมือ  แล้วตัวแทนกล่าวคำนำนมัสการก่อนอาราธนาศีลว่า

                                นะโม  ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ .  (ว่า  ๓ จบ)

                        มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

                ทุติยัมปิ   มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

                ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

 

คำถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา

            อิมานิ   มะยัง   ภันเต,  วัสสิกะสาฏิกานิ  จะ, วัสสิกะทีปานิ  จะ, สะปะริวารานิ,    ภิกขุสังฆัสสะ  จะ,ระตะนัตตะยัสสะ  จะ, โอโณชะยามะ,   สาธุ  โน  ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ, วัสสิกะสาฏิกานิ  จะ, วัสสิกะทีปานิ  จะ,  สะปะริวารานิ,  ปฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ ฯ.

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย, ผ้าอาบน้ำฝน,  และเทียนพรรษา,  พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  แด่พระภิกษุสงฆ์และพระรัตนตรัย,  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ,  ซึ่งผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา,  พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่อประโยชน์และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

คำแผ่เมตตา

            สัพเพ  สัตตา  สะทาโหนตุ,  อะเวรา  สุขะชีวิโน,                 ขอปวงสัตว์ทั้งหลาย,

                                                                                                จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน,

                                                                                                เป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด,

            กะตัง  ปุญญะผะลัง  มัยหัง,  สัพเพ  ภาคี  ภะวันตุเต,            ขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้น,  จงเป็นผู้มีส่วนได้

                                                                                                เสวยผลบุญ,  อันข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว

                                                                                                นั้นเถิด ฯ