พิธีถวายพระพุทธรูป
พิธีถวาย  พระพุทธรูป

( ภาวนาในใจ  พร้อมด้วยกำหนดลมหายใจเข้า-ออกยาว ๆ )

โอม  นมัตถุ  รตนัตตยัสสะ  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

(กล่าวออกเสียง)
                   นะโม  ตัสสะ  ภะคะวโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

                   นะโม  ตัสสะ  ภะคะวโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

                   นะโม  ตัสสะ  ภะคะวโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

                                   

                   ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ  ข้าพเจ้าได้สร้างพระพุทธรูป  พระพุทธรัชมงคลอุบลบพิตร  สมัยอู่ทองปางสมาธิ  ขนาด  ๙  นิ้ว  ไว้ในพระพุทธศาสนา  บูชาพระรัตนตรัย ไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาอนุโมทนา  ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  สถิต  ณ  พระอุโบสถ-วิหาร  ในอาวาสนี้

                   ขอพระสงฆ์ได้โปรดรับ ซึ่งพระพุทธรูปนี้ เพื่อประโยชน์และความสุข            แด่ชาวโลกและข้าพเจ้าทั้งหลาย  ซึ่งข้าพเจ้า

          ขอรวมพลังตั้งจิตอธิษฐาน                 แผ่กุศลผลทานอานิสงส์

ถวายพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีจักรีวงศ์          ถวายองค์พระสยามเทวารักษาไทย

อุทิศแด่ทวยเทพทุกทิศา                               ทั้งอดีตมหาราชและวีรกษัตรีที่ยิ่งใหญ่

อีกเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไป                       ขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกัน

          อันกุศลผลบุญในครั้งนี้                       จงช่วยเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวฉัน

ให้พ้นทุกข์พ้นโศกโชคดีพลัน                       จงประสบสุขสันติ์นิรันดร์กาล

จะทำการสิ่งใดจงสัมฤทธิ์                             ให้ดวงจิตผ่องแผ้วเกษมศานติ์
ทั้งประสบโชคชัยไกลหมู่มาร                         หน้าที่การงานเจริญรุ่งนิรันดร์..เทอญ.

ดาวน์โหลดสื่อการสอน