คำกล่าวลาสิกขา
พิธีลาสิกขา

อัชชะ  มะยา  อะปัจะเวกขิตะวา,  ยัง  จีวะรัง  ปะริภุตตัง  ตัง  ยาวะเทวะ  สีตัสสะ           ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปฏิฆาตายะ, ดังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง   ปฏิฆาตายะ  ยาวเทวะ  หิหิโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง.

อัชชะ  มะยา  อปัจะเวกขิตะวา,  โย  ปิณตะปาโต  ปริภุตโต,  โส  เนวะ   ทะวายะ          นะ  มะทายะ   นะ   มัณฑะนายะ   นะ   วิภูสะนายะ,   ยาวเทวะ   อิมัสสะ   กายัสสะ     ฐิติยา    ยาปะนายะ   วิหิงสุปะระติยา   พรัหมะจะริยานุคคะหายะ,  อิติ   ปุราณัญจะ   เวทะนัง  ปฏิหังขามิ   นะวัญจะ   เวทะนัง   นะ   อุปปาเทสสามิ,   ยาตรา   จะ   เม    ภะวิสสะติ   อะนะวัชชะตา   จะ   ผาสุวิหาโรจาติ.

อัชชะ  มะยา  อปัจะเวกขิตะวา,  โย  เสนาสะนัง   ปริภุตตัง,   ตัง  ยาวะเทวะ      สีตัสสะ  ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปฏิฆาตายะ, ดังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง   ปฏิฆาตายะ   ยาวเทวะ   อุตุปริสสะยะ  วิโนทะนัง  ปฏิสัลลานารามัตถัง.

อัชชะ มะยา อะปัจะเวกขิตะวา, โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปริภุตโต,              โส   ยาวเทวะ  อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทนานัง  ปฏิฆาตายะ, อัพยาปัชฌา ปะระมะตายาติ ฯ

 

        จากนั้นรอจนถึงฤกษ์ เมื่อได้ฤกษ์แล้ว พึงหันหน้าไปหาพระสงฆ์ผู้เป็นองค์ประธาน กล่าวคำลาสิกขาว่าดังนี้

 

        สิกขัง   ปัจจักขามิ        ข้าพเจ้าลาสิกขา

        คิหีติ  มัง  ธาเรถะ          ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์

 

        เสร็จแล้วน้อมตัวไปหาพระสงฆ์ผู้เป็นประธาน ๆ  จะดึงผ้าสังฆาฏิออก  จากนั้นพึงลุกขึ้นไปเปลี่ยนเป็นนุ่งชุดขาว (ชุดนาค)  แล้วกลับเข้าไปหาพระสงฆ์ กราบแล้วกล่าวคำแสดงตนเป็นอุบาสกต่อหน้าพระสงฆ์  ว่าดังนี้

 

เอสาหัง   ภันเต   สุจิระปรินิพฺพุตัมปิ,   ตัง   ภะคะวันตัง   สะระณัง   คัจฉามิ,   ธัมมัญจะ   ภิกขุสังฆัญจะ,   อุปาสกัง   มัง   สงัโฆ   ธาเรตุ,   อัชชะตัคเค   ปาณุเปตัง   สะระณัง   คะตัง.

 

        ต่อจากนั้น  พึงตั้งใจรับศีลจากพระสงฆ์ผู้เป็นประธาน          ไปจนจบ  กราบแล้วลุกขึ้นไปยังที่เตรียมไว้ เพื่อพระสงฆ์จะได้         รดน้ำพระพุทธมนต์ต่อไป  จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นนุ่งชุดคฤหัสถ์  กลับเข้าไปหาพระสงฆ์  ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม  กรวดน้ำ  เป็นเสร็จพิธี  ฯ 

ดาวน์โหลดสื่อการสอน