คำบูชาพระรัตนตรัย คำกรวดน้ำ แผ่เมตตา
คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง       สัมมาสัมพุทโธ ,    ภะคะวา

พุทธัง           ภะคะวันตัง ,        อะภิวาเทมิ ,

สวากขาโต          ภะคะวะตา          ธัมโม ,

ธัมมัง       นะมัสสามิ ,

สุปฏิปันโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ ,
สังฆัง       นะมามิ ,

 

คำกรวดน้ำ

(แบบย่อ)

อิทัง   โน   ญาตีนัง   โหตุ   สุขิตา   โหนตุ   ญาตะโย.

ขอส่วนบุญกุศลนี้   จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลาย    จงเป็นผู้มีความสุขเถิด ฯ

 

คำแผ่เมตตา

สัพเพ     สัตตา    สะทาโหนตุ ,              อะเวรา       สุขะชีวิโน ,

ขอปวงสัตว์ทั้งหลาย,     จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด ,

กะตัง      ปุญญะผะลัง     มัยหัง ,      สัพเพ    ภาคี    ภะวันตุเต,
ขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้น   จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิด

ดาวน์โหลดสื่อการสอน