คำถวายสังฆทาน (แบบอุทิศให้ผู้ตาย)
คำถวายสังฆทาน

(แบบอุทิศให้ผู้ตาย)

           อิมานิ     มะยัง    ภันเต,   มะตะกะภัตตานิ,

สะปะริวารานิ,     ภิกขุสังฆัสสะ,    โอโณชะยามะ,

สาธุ        โน        ภันเต,       ภิกขุสังโฆ,      อิมานิ,

มะตะกะภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,

อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง,

กาละกะตานัง,   ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,   สุขายะ ฯ

 

คำแปล

        ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,     ข้าพเจ้าทั้งหลาย,     ขอน้อมถวาย,    มะตะกะภัตตาหาร,      กับทั้งบริวารเหล่านี้,       แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,  มะตะกะภัตตาหาร,  กับทั้งบริวารเหล่านี้,                ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,              เพื่อประโยชน์,           และความสุข,                   แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย,    แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  มีมารดาบิดาเป็นต้น,   ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย,   สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน