แบบขอความอนุเคราะห์แจ้งโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน




ที่  พิเศษ / ๒๕๔๖                                                                                   วัด…………… ตำบล………………

                                                                                                            อำเภอ……….. จังหวัด……………..

 

     ๒๐       กรกฎาคม       ๒๕๔๖ 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์งบประมาณจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำชีวิต

ขอเจริญพร         ประธานกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล………….

สิ่งที่ส่งมาด้วย     โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำชีวิต              จำนวน    ๑    ชุด

 

     ด้วยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัด……… แขวง…… เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    เป็นองค์กรทางพุทธศาสนาที่ได้จัดกิจกรรมนำเสนอรูปแบบการสอนและอบรมคุณธรรมแก่เด็กนักเรียนและ     เยาวชนรุ่นใหม่  ในลักษณะโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต ในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา  เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม  ให้มีความสำนึกรู้จักบาปบุญคุณโทษ มีความรู้ในการนำหลักพุทธธรรมไปแก้ไขปัญหาในชีวิต  และเพื่อยกระดับจิตใจให้เป็นผู้เข้าใจและรู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

     ในปีนี้  ทางศูนย์ฯ ประสงค์จะมาจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา  ในกลุ่มโรงเรียนตำบล……….. จำนวน  ๕  โรง  ขึ้น  ณ วัด…….. บ้าน…… ตำบล……….อำเภอ……. จังหวัดสกนคร  ระหว่างวันที่ …..ถึงวันที่…..เดือน……พ.ศ. ๒๕๔๖  เพื่อเป็นการส่งเสริม   อบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในกลุ่มการศึกษาดังกล่าว 

     อนึ่ง ในการจัดโครงการเข้าค่ายอบรมฯ  จำเป็นต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก  ทางศูนย์ฯ ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ  อาตมาภาพในนามประธานโครงการจัดอบรม ฯ จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอุปถัมภ์ของบประมาณจตุปัจจัยสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มและการจัดกิจกรรมอื่นๆ  รายละเอียดอยู่ในโครงการที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ด้วยแล้ว

     จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอุปถัมภ์ในการจัดโครงการเข้าค่ายอบรมฯ ในครั้งนี้  ทางศูนย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดี  ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณในเจตนาอันเป็นกุศลของท่านล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้ด้วย.

 

 

ขอเจริญพร

 

 

(พระ………..)

ประธานโครงการจัดอบรม

 

 

 

 

ที่  พิเศษ / ๒๕๔๖                                                                                   ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

                                                                                                            วัดร………………………………..

                                                                                                           

     ๒๐       กรกฎาคม       ๒๕๔๖ 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์แจ้งโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

กราบเรียน          พระครู………..

สิ่งที่ส่งมาด้วย       หนังสือถึงโรงเรียน………………พร้อมโครงการ             จำนวน    ๑  ชุด

 

     ด้วยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัด…………  แขวง……….  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    เป็นองค์กรทางพุทธศาสนาที่ได้จัดกิจกรรมนำเสนอรูปแบบการสอนและอบรมคุณธรรมแก่เด็กนักเรียนและ     เยาวชนรุ่นใหม่  ในลักษณะโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต ในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา  เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม  ให้มีความสำนึกรู้จักบาปบุญคุณโทษ มีความรู้ในการนำหลักพุทธธรรมไปแก้ไขปัญหาในชีวิต  และเพื่อยกระดับจิตใจให้เป็นผู้เข้าใจและรู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

     ในปีนี้  ทางศูนย์ฯ ประสงค์จะมาจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ณ โรงเรียน………..ตำบล  อำเภอ………จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ …..ถึงวันที่…..เดือน……พ.ศ. ๒๕๔๖   เพื่อให้การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  กระผมจึงกราบเรียนมาเพื่อขอความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณได้แจ้งให้ทางโรงเรียนได้ทราบด้วย  พร้อมกันนี้ทางศูนย์ฯ ได้ส่งหนังสือไปที่โรงเรียนแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ด้วย

     จึงกราบเรียนมาเพื่อ ขอความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณในครั้งนี้ 

 

 

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง

 

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 

โทร. 

 

 

ที่  พิเศษ / ๒๕๔๖                                                                                   วัด…………………………

                                                                                                            อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี                                                                                                     

     ๒๐       กรกฎาคม       ๒๕๔๖ 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์แจ้งโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

กราบเรียน          พระครู………..

 

     ด้วยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัด………. แขวง………… เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    เป็นองค์กรทางพุทธศาสนาที่ได้จัดกิจกรรมนำเสนอรูปแบบการสอนและอบรมคุณธรรมแก่เด็กนักเรียนและ     เยาวชนรุ่นใหม่  ในลักษณะโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต ในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา  เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม  ให้มีความสำนึกรู้จักบาปบุญคุณโทษ มีความรู้ในการนำหลักพุทธธรรมไปแก้ไขปัญหาในชีวิต  และเพื่อยกระดับจิตใจให้เป็นผู้เข้าใจและรู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

     ในปีนี้  ทางศูนย์ฯ ประสงค์จะมาจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ณ โรงเรียน………..ตำบล  อำเภอ………จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ …..ถึงวันที่…..เดือน……พ.ศ. ๒๕๔๖   เพื่อให้การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์  จึงเจริญพรมาทางโรงเรียนได้อนุมัติได้ให้จัดโครงการนี้ โดยให้กำหนดวัน เวลา เดือน ปี ให้เหมาะสมตามความสะดวกของทางโรงเรียน  ทั้งนี้ ทางศูนย์ ฯ  จะได้มาติดต่อประสานงานรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

     จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป. 

 

 

 

ขอเจริญพร

 

 

(พระ………………….)

เจ้าคณะอำเภอ………………

ดาวน์โหลดสื่อการสอน