บทบรรยาย เรื่อง รักชาติ รักในหลวง
บทบรรยาย เรื่อง รักชาติ รักในหลวง

(เวลา ๔๕ นาที)

สื่อ / อุปกรณ์

๑. วิดีโอ การเสียดินแดนของไทย ๑๔ ครั้ง  บางระจัน  ฯลฯ 

๒. วิดีโอ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓.  รูปภาพ ได้แก่ ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๔. ภาพกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน เพาเวอร์พ้อยท์ฯลฯ

๕. เพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงบรรเลง ฯลฯ

เริ่มด้วย Mv-การเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง

เพลงบรรเลง mp 3

                                          อันชาติใด    ไร้รัก                 สมัครสมาน

                        จะทำการ           สิ่งใด                 ก็ไร้ผล

                        แม้นชาติ            ย่อยยับ               อับจน

                                    ประชาชน          จะอยู่สุข            ได้อย่างไร

 

               พวกเรานับได้ว่าโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย เกิดบนผืนแผ่นดินไทย มีชีวิตมีเลือดเนื้อที่สุขสมบูรณ์ได้ เพราะผืนแผ่นดินไทย มีคุณาประการแก่พวกเรามากมายมหาศาล ให้ความเป็นอยู่ที่มีอิสรภาพทางความคิด ทางการดำเนินชีวิต ประเทศไทยเราจึงมีความสุขสงบ ร่มเย็น  ประเทศชาติของเรามีวัฒนธรรมประเพณี มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย  ขอให้พวกเราจงช่วยกันรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยเอาไว้ ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจต่อไป อยู่กันด้วยความรักความสามัคคีปรองดองกัน พวกเรามีเราเป็นเด็กตัวน้อยๆ เราในฐานะเยาวชนผู้ที่จะเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เป็นผู้ที่จะดูแลประเทศ ชาติต่อไป จารีตประเพณี  หากเราละเมิดกฎหมาย ก็จะทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวาย

            ชาติใดก็ตามที่มีประชาชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพัฒนาตน ร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติก็ย่อมจะทำให้ประเทศชาตินั้นมีความเจริญรุ่งเรืองไปในวิถีทางที่เหมาะสม ดังนั้น  เราเป็นชาวไทยจึงควรปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ   โดยสิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรกคือ ความรักชาติ เคารพศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ขจัดอบายมุข ทั้งปวง และจะต้องมีความรักที่ถูกต้อง และประพฤติดี ๕ ประการ คือ คิดดี พูดดี ทำดี คบเพื่อนดี ไปสู่สถานที่ดี จึงจะได้รับการยกย่องให้เป็น “เยาวชนที่ดีของชาติ”

            หน้าที่ของเยาวชนที่ดีของชาติ

                        ๑. รักชาติ

                        ๒. เคารพศาสนา

                        ๓. เทิดทูนพระมหากษัตริย์

                        ๔. ขจัดอบายมุขทั้งปวง

 

MV- บางระจัน / เสียเลือดดีกว่าเสียชาติ

เพลงบรรเลง mp 3

 

.รักชาติ

ชาติ หมายถึงสถาบันที่มีประชาชนพลเมืองอยู่รวมกันเป็นหมู่พวกด้วยความสงบและสันติสุข โดยมีภาษามีวัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งเดียวกัน

ตัวอย่างของความรักชาติที่คนไทยต้องจดจำและสั่งสอนลูกหลานสืบไป ได้แก่ ชาวบ้านบางระจันตั้งค่ายต่อสู้พม่าเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยากำลังจะแตก ชาวบ้านบางระจันมีความรักชาติ มีความสามัคคี และมีความอดทนพม่าตีถึง ๗ ครั้ง จึงเอาชนะได้ ถ้าในครั้งนั้นคนไทยทั่วไปเป็นอย่างเช่นชาวบ้านบางระจัน กรุงศรีอยุธยาอาจไม่เสียกรุงแก่พม่าก็เป็นได้

คนสมัยโบราณรักชาติบ้านเมือง เอาเลือด เอาเนื้อเข้าแลก คนรุ่นหลังจึงมีแผ่นดินอยู่อาศัย คนไทยในอดีตตีกลองเพื่อจะออกรบ คนในปัจจุบันตีกลองเพื่อความสนุกสนาน จะเห็นว่าการปฏิบัติอย่างเดียวกันที่มีจุดประสงค์ต่างกันย่อมให้คุณค่าที่ต่างกัน การตีกลองออกรบให้คุณค่าในด้านรักษาแผ่นดิน รักษาชาติ เป็นคุณค่าที่คงทนยืนยาวส่วนการตีกลองเพื่อความสนุกสนานให้คุณค่าในความเพลิดเพลินเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็หมดไป นักเรียนพึงตระหนักถึงความสำคัญและจงช่วยกันรักษาแผ่นดิน และปฏิบัติตนเป็นคนดีให้สมกับที่บรรพบุรุษได้รักษาแผ่นดินไว้ให้เรา และจงทำแต่สิ่งที่มีคุณค่าต่อแผ่นดิน

 

MV-เรารักวัฒนธรรม / การไหว้ / แสดงความเคารพ

เพลงบรรเลง mp 3

 

. เคารพศาสนา

ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนประพฤติปฏิบัติดี ทุกคนจึงต้องมีศาสนา ไม่มีศาสนาของใครดีกว่าใครดังนั้นเยาวชนที่ดีของชาติจะไม่ดูถูกเหยียดหยามศาสนาอื่น ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจเสมือนเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้เจ็บป่วยทางใจ รักษาโรคหดหู่ เศร้าสร้อย เหงาหงอย เป็นทุกข์ และคอยให้กำลังแก่ทุกคน ศาสนาช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็น เยาวชนจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ เคารพศาสนาด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ

 

MV-ล้นเกล้าเผ่าไทย / พระราชกรณียกิจ

เพลงบรรเลง mp 3

 

. เทิดทูนพระมหากษัตริย์

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระมหา กษัตริย์เป็นผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อปวงชนชาวไทย ยามที่ประเทศชาติเดือดร้อน คนในชาติแตกความสามัคคี พระมหากษัตริย์ไทยมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อน และทำให้คนไทยสามัคคีปรองดองกัน คนไทยทุกคนจึงเทิดทูนพระมหากษัตริย์

(ตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีคุณูปการต่อชาวไทยเช่น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาดินและน้ำเพื่อการยังชีพของเกษตรกร โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระราชดำริ และอื่นๆ อีกมากมาย)

 

MV-น้องแมค บทสรุปของยาเสพติด

เพลงบรรเลง mp 3

 

. ขจัดอบายมุขทั้งปวง

อบายมุขเป็นทางแห่งความเสื่อม ทำให้สมองเสื่อม สุขภาพเสีย จิตใจเศร้าหมอง เยาวชนที่ดีของชาติต้องไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และมุ่งไปสู่ความเจริญด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ดี

ดังนั้นถ้านักเรียนปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๔ ประการ ที่กล่าวมานี้ได้จะเป็นที่รักของทุกคน เป็นบุคคลน่าคบหาสมาคมด้วย ถ้าประเทศชาติมีบุคคลเช่นนี้จำนวนมาก ประเทศชาติจะสงบสุขและจะเจริญรุ่งเรือง มีคำกล่าวต่อไปนี้

อยู่บ้าน ช่วยงานพ่อแม่ เป็นลูกที่ดีแท้ พ่อแม่ก็ชื่นใจ

อยู่บ้าน ไม่ช่วยงานพ่อแม่ เป็นลูกที่แย่ พ่อแม่ก็เศร้าใจ

อยู่โรงเรียน เชื่อฟังคุณครู เราได้ความรู้ คุณครูก็ชื่นใจ

อยู่โรงเรียน ไม่เชื่อฟังคุณครู เราขาดความรู้ คุณครูก็เศร้าใจ

อยู่ประเทศไทย ต้องเคารพพระ เรามีธรรมะ พระก็ชื่นใจ

อยู่ประเทศไทย ไม่เคารพพระ เราขาดธรรมะ พระก็เศร้าใจ

            ที่กล่าวมานี้คือสิ่งที่เยาวชนพึงปฏิบัติ พึงรักตัวเองและครอบครัว มีจิตเมตตา ให้ความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน เริ่มต้นตั้งแต่ในบ้าน ขยายออกไปรอบข้าง ออกไปยังชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทุกคนก็จะมีความสุข

 

ยืน ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และสรรเสริญพระบารมี (พร้อมกัน) mp3

ดาวน์โหลดสื่อการสอน