คำกล่าวพิธีปิด
คำกล่าวพิธีปิด

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน…………………..

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ท่านวิทยากร  คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียน………………………….

          ข้าพเจ้ารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธาน ปิดการฝึกอบรม นักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

          ตามที่ได้กล่าวรายงานให้ทราบแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ได้ผ่านการอบรมทุกคน  ขอให้นักเรียนทุกคนจงรักษาความดีนี้ต่อไป พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

          สุดท้ายนี้     ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ   คณะพระอาจารย์    ที่เป็นพระวิทยากร   พี่เลี้ยง   พร้อมทั้งแม่ครัวที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จนทำให้โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดนิลเพชรได้ สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  และขอ กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ได้ให้ความเมตตาอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

          บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ของโรงเรียนวัดนิลเพชร   ณ   บัดนี้…..

 

คำกล่าวรายงานพิธีปิด

โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล และ การอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ ….. เดือน…………….. พ.ศ. 2548

กราบนมัสการพระคุณเจ้า กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ

          กระผม นายสยาม     เลาหสูต      หัวหน้างานกิจกรรม  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในนามของคณะครู-อาจารย์ และนักเรียน –นักศึกษาที่ ร่วมรับการอบรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล    และ

การอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ โครงการอบรมครั้งนี้ได้เริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นมารวมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีผู้ร่วมรับการอบรม จำนวน   291   คน ซึ่งแบ่งตามแผนกวิชาต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ

          แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, พาณิชยการ, การโรงแรม    ซึ่งผู้ร่วมรับการอบรมทุกท่านมีความตั้งใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างดีและสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน

          โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล และ การอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ จะเสร็จสมบูรณ์มิได้หากไม่ได้รับการอนุเคราะห์จากฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  1. คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
  2. พุทธมณฑลสถาน
  3. คณะครู-อาจารย์ทุกท่าน
  4. พระอาจารย์คณะวิทยากร
  5. คณะแม่ครัว
  6. คณะพี่เลี้ยง

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญท่านประธานให้โอวาทและกล่าวปิด โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอกราบเรียนเชิญ……………

ดาวน์โหลดสื่อการสอน