คำลงท้าย สำหรับเทศนาธรรม
ท่านสาธุชนได้ทราบตามพระพุทธภาษิต  ที่ได้แสดงมาแล้วนี้  พึงกำหนดจดจำนำไปพิจารณา  ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้  จึงขอเชิญท่านสาธุชน  ให้พร้อมกันสำรวมจิตอธิษฐานอ้าง  พระรัตนตรัยอันเป็นอุดมมงคล  บันดาลให้สุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล      จงเกิดมีจงเป็นไปเป็นนิตย์  แด่สมเด็จพระบรมพิธพระราชสมภารเจ้าทั้ง  ๒  พระองค์  กับทั้งสมเด็จพระบรมราชโอรส พระราชธิดา  พระราชวงศ์  ได้ทรงพระเกษมสำราญ  เสด็จสถิตยิ่งยืนนานในสิริราชสมบัติ  เพื่อทรงแผ่พระบารมีปกป้องคุ้มครองไทยรัฐสีมามณฑลให้ปลอดพ้นจากภัยพิบัติอันตราย  และขอให้ท่านสาธุชนขณะนี้  จงมีความสุข  ความเจริญ  ห่างไกลจากโรคภัยพิบัติอันตราย  มีความสุขกายสุขใจ  ด้วยอายุวรรณะ  สุขะ  พละ  ตลอดไป  โดยเทศนาบรรหาร  ดังได้บรรยายมาด้วยประการฉะนี้


ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้  จึงขอเชิญท่านสาธุชน  ให้พร้อมกันสำรวมจิตอธิษฐาน  ขอถวายพระพรเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  พระชนมสุขทุกประการ  จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า  ทั้ง  ๒  พระองค์  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  พระราชทานจตุปัจจัยไทยธรรม  บูชาพระธรรมเทศนา        วัดราชผาติการาม  ในวันธรรมสวนะนี้  คณะสงฆ์วัดราชผาติการาม  ขอถวายพระพรชัยมงคล  ขอจงทรงพระเกษมสำราญปราศจากพระโรคาพาธบำราศภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง  ทรงพระเจริญในพระสิริราชสมบัติพรั่งพร้อมด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลตลอดจิรัฐิติกาล  และขอให้ท่านสาธุชนขณะนี้  จงมีความสุข  ความเจริญ  ห่างไกลจากโรคภัยพิบัติอันตราย  มีความสุขกายสุขใจ  ด้วยอายุวรรณะ  สุขะ  พละ  ตลอดไป  โดยเทศนาบรรหาร  ดังได้บรรยายมาด้วยประการฉะนี้

ดาวน์โหลดสื่อการสอน