พระไตรปิฎก
เป็น  PowerPoint  สื่อการสอน การบรรยายเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ประวัติความเป็น มีกี่คำภีร์  แต่ละคัมภีร์หมายถึงอะไร บรรจุคำสอนประเภทไหน  เหมาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบรรยาย

 

ใบความรู้ พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต  จูฬกัมมวิภังคสูตร

พระไตรปิฎกแปลว่าคัมภีร์สามอันประเสริฐเป็นคัมภีร์หลักในพระพุทธศาสนาบันทึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกบางรูป

ประเทศไทยจัดพิมพ์พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น ๔๕ เล่ม เท่าจำนวนปีการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้า

พระวินัยปิฎก   ว่าด้วยวินัยหรือศีล  มี ๘ เล่ม ตั้งแต่เล่มที่ ๑-๘

พระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตร  ว่าด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า  มี ๒๕ เล่ม  ตั้งแต่เล่มที่ ๙-๓๓

พระอภิธรรมปิฎก   ว่าด้วยหลักธรรมล้วนๆ  มี ๑๒ เล่ม  ตั้งแต่เล่มที่ ๓๔-๔๕

อักษรย่อของพระสุตตันตปิฎก  คือ ที. มะ. สัง. อัง. ขุ.

ชาดกต่าง ๆ อยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกาย

ลำดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

              พระไตรปิฎก    หรือเรียกอีกอย่างว่าบาลี  เป็นคัมภีร์ชั้นที่ ๑ เชื่อได้สูงสุด

อรรถกถา          คือคัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ชั้นที่ ๒

ฎีกา              คือคัมภีร์ที่อธิบายอรรถกถา เป็นคัมภีร์ชั้นที่ ๓

อนุฎีกา          คือคัมภีร์ที่อธิบายฎีกา เป็นคัมภีร์ชั้นที่ ๔

พุทธศาสนสุภาษิต มีลักษณะสำคัญคือ เป็นข้อความสั้น ๆ มีคติเตือนใจ  มีความหมายอยู่ในตัว

กมฺมุนา  วตฺตตี  โลโก (กัม-มุ-นา-วัต-ตะ-ตี-โล-โก)   สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 

กลฺยาณการี  กลฺยาณํ  ปาปการี  จ  ปาปกํ  ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว

สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย (สุ-โข-ปุญ-ญัส-สะ-อุจ-จะ-โย) การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ปูชโก  ลภเต  ปูชํ  วนฺทโก  ปฏิวนฺทนํ  ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ   ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ

รกฺเขยฺย  อตฺตโน  สาธุ  ลวณํ  โลณตํ  ยถา  พึงรักษาความดีของตนไว้  ดั่งเกลือรักษาความเค็ม

บุญ หมายถึงความดี   ความสุข (มีความดีแล้วมีความสุข)         บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่   ๑.ทาน    ๒.ศีล     ๓.ภาวนา

การให้ทาน  การรักษาศีล  การเจริญภาวนา จัดเป็นบุญในฐานะเป็นเหตุ  หมายความว่าเป็นเหตุนำมาซึ่งความดี ความสุข

การบูชา หมายถึงการเคารพนับถือ  กล่าวชื่นชมยินดี  ยกย่องให้เกียรติ  การให้ความสำคัญ  การให้สิ่งของ  การปฏิบัติตาม

จูฬกัมมวิภังคสูตร  ว่าด้วยการจำแนกการกระทำและผลของการกระทำ มี ๗ คู่ ได้แก่

อายุสั้น              เพราะฆ่าสัตว์                                          อายุยืน              เพราะเมตตากรุณา

มีโรคมาก           เพราะทรมานสัตว์                                    มีโรคน้อย           เพราะไม่ทรมานสัตว์

ผิวพรรณทราม    เพราะมักโกรธ                                         ผิวพรรณดี          เพราะไม่มักโกรธ

มีอำนาจน้อย      เพราะอิจฉาริษยา                                    มีอำนาจมาก      เพราะไม่อิจฉาริษยา

มีทรัพย์น้อย        เพราะไม่ให้ทาน                                      มีทรัพย์มาก        เพราะให้ทาน

เกิดในตระกูลต่ำ  เพราะเป็นคนกระด้าง                                เกิดในตระกูลสูง   เพราะอ่อนน้อมถ่อมตน

มีปัญญาน้อย      เพราะไม่สนทนากับผู้รู้ มีสมณะพราหมณ์เป็นต้น

มีปัญญามาก      เพราะสนทนากับผู้รู้ มีสมณะพราหมณ์เป็นต้น

PowerPoint ใบงาน พระไตรปิฎก

ดาวน์โหลดสื่อการสอน