มงคล ๓๘ ประการ
ในชีวิตคนเรา มักไปเที่ยวหาแต่มงคลภายนอก  จนลืมมงคลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้  แก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทุกคน ไม่ว่าชาติ ศาสนาใด ปฏิบัติตามมงคลนี้ได้ทั้งนั้น

ดาวน์โหลดสื่อการสอน