แผนผังปฏิจจสมุปบาท
แผนผังปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมเฉพาะพระพุทธศานา  ถ้าใครได้เข้าใจในหลักธรรมข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้ว ทำให้การใช้ชีวิตที่เหลือ เต็มไปด้วยความสุข ความเข้าใจต่อธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดบนโลกนี้ได้

ดาวน์โหลดสื่อการสอน