แผนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แผนการสอน ม 2 สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีทั้งหมด 16 แผนการสอน  ตลอดทั้งภาคเรียน  พร้อมใบความรู้ แบบทดสอบท้ายแผนการสอน

แผนการสอน ที่  1

สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                    รายวิชา  ส…..พระพุทธศาสนา 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    ปีการศึกษา  2548                                                   เวลาสอน    1   ชั่วโมง

                                                                                              

1.   สาระสำคัญ

              พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน  มีการยอมรับนับถือสืบต่อกันมาจนมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพราะความเสียสละของพุทธสาวกสาวิกาและด้วยการส่งเสริมของพระมหากษัตริย์และความสนใจเคารพนับถือจากประชาชนทั่วไป

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บอกเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านได้

2. อธิบายประวัติความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้

3. บอกอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านได้

3.   เนื้อหาสาระ

              หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้เพียง  3  เดือน  ก็ได้มีการรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่  เรียกว่า “สังคายนา”  ซึ่งถือว่าเป็นการสังคายนาครั้งที่ 1  และภายหลังการสังคายนาครั้งที่  2  คณะสงฆ์ในอินเดียได้เกิดความแตกแยกกันออกเป็น 2 นิกาย  คือ  นิกายเถรวาทหรือหินยาน  เป็นนิกายดั้งเดิม  และนิกายอาจริยวาทหรือนิกายมหายาน  เป็นนิกายใหม่    ต่อล่วงถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช  พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก  พระองค์ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยราชศรัทธาอย่างแรงกล้า ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญโดยได้ส่งสมณฑูตเดินทางไปประกาศพระพุทธศาสนายังดินแดนต่าง ๆ ร่วม  9  สายด้วยกัน  โดยสายที่  8  มีพระโสณเถระและอุตตรเถระเป็นหัวหน้าคณะ  ได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิ  อันได้แก่  บริเวณประเทศไทย  พม่า กัมพูชา ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย   ในปัจจุบันซึ่งส่งผลให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มาจนถึงปัจจุบันนี้

4.   กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ทำสมาธิ  3  นาที

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

4. ให้นักเรียนดูภาพสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน  แล้วซักถามเกี่ยวกับความรู้ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านโดยย่อ ๆ

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเหตุผลที่ต้องมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ

6. แบ่งนักเรียน เป็น 5 กลุ่ม  ๆ  ละ  10  คน  ศึกษาหัวข้อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  7  ประเทศ  โดยศึกษาเป็นรายงานเพื่อนำเสนอในครั้งต่อไป

7. ให้นักเรียนศึกษาเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แล้วบอกชื่อประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา

8. ร่วมกันอภิปรายหัวข้อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านทั้ง  7  ประเทศ    คือ.-

1. ประเทศสหภาพพม่า

2. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. ประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

4. ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

5. ประเทศมาเลเซีย

6. ประเทศสิงคโปร์

7. ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

8. นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปสาระสำคัญตามหัวข้อประเทศที่ศึกษา   ให้เพื่อนในห้องซักถามข้อสงสัย  ครูช่วยเหลือแนะนำเพิ่มเติม

9. ครูสรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศอีกครั้งหนึ่ง  แล้วให้นักเรียนบันทึกเนื้อหาโดยย่อลงในสมุดเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย 

10. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

5.   สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือเรียนรายวิชา  ส 0110  พระพุทธศาสนา 

2. แผ่นภาพสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ

3. แบบทดสอบก่อนหลังเรียน

6.   การวัดและประเมินผล

1. จากแบบทดสอบ

2. การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

3. การซักถามและตอบคำถาม

4. ผลของการทำงานกลุ่ม

7.   กิจกรรมเสนอแนะ

1. ให้นักเรียนจัดนิทรรศการหรือทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2. ให้นักเรียนรวบรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านที่ปรากฏในเอกสาร โดยจัดทำเป็นกลุ่ม

3. ควรเชิญวิทยากรที่มีคุณวุฒิมาเล่าประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประสบการณ์ตรงให้นักเรียนฟังเมื่อมีโอกาส

ดาวน์โหลดสื่อการสอน