ปรนัย พระพุทธศาสนา ป.6
ข้อสอบพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด ๓๕ ข้อ เคยนำออกสอบแล้วหลายครั้ง ใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว ดาวน์โหลดนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ ใช้ได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน

1.  ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของสมาธิ.

  1. ทำงานผิดพลาดน้อย

ข.   ทำให้ความจำดีขึ้น

ค.   อยู่คนเดียวในสังคมได้

ง.   เกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหา

2.  ความสงสาร  เป็นลักษณะของคุณธรรมข้อ.

ก.  ความเมตตา           ข.  ความกรุณา

ค.  ความสามัคคี          ง.  ความเสียสละ

3.  ผู้ที่ไม่มีระเบียบวินัยมักจะขาดคุณธรรมข้อ.

ก.  ความเสียสละ         ข.  ความรับผิดชอบ

ค.  ความสามัคคี          ง.  ความขยันหมั่นเพียร

4.  ภาษิตที่ว่า “หลายหัวดีกว่าหัวเดียว”  ตรงกับคุณธรรมข้อใด.

ก.  ความเสียสละ

ข.  ความเห็นอกเห็นใจ

ค.  ความสามัคคี

ง.  ความยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

5.  คุณธรรมข้อใดแปลว่า  ความอดทน.

ก.  ฉันทะ                ข.  วิริยะ

ค.  จิตตะ                  ง.  ขันติ

6.  ความอดทน  หมายถึงข้อใด.

ก.  ความหนักแน่น

ข.  ความหนักหน่วง

ค.  ความแข็งแรง

ง.  ความแน่นอน

7.  ผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาจะยึดมั่นในคุณธรรมข้อใด.

ก.  เสียสละ                  ข.  เมตตากรุณา

ค.  อดทนอดกลั่น          ง.  ความเป็นกันเอง

8.  ความพอดีตรงกับหลักคำสอนของศาสนาพุทธข้อใด.

ก.  ฉันทะ                  ข.  วิริยะ

ค.  ขันติ                    ง.  สันโดษ

9.  “ความรู้สึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ”  เป็นความหมายของข้อใด.

ก.  ความซื่อสัตย์         ข.  ความสุจริต

   ค.  ความกตัญญู  ง.  ความกตเวที

ดาวน์โหลดสื่อการสอน