ใบงานพระพุทธประวัติ ม.๒
โรงเรียน

ใบงานพระพุทธประวัติ  ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง

ชื่อ…………………..นามสกุล………………….ห้อง ม.๒/…………เลขที่……..

คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้  โดยการอธิบายตามที่ได้ศึกษามาและแสดงทัศนะตามความเข้าใจของตน ข้อละ ๕ บรรทัดขึ้นไป  

๑.การศึกษาพุทธประวัติมีความสำคัญต่อนักเรียนหรือไม่  เพราะเหตุใด ?

๒.พระเจ้าพิมมพิสารทรงปฏิบัติพระองค์เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอย่างไร  คุณธรรมอะไรบ้างที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง ?

๓.การศึกษามิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดกให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจอะไรบ้าง ?

๔.ตอบคำถามสั้นๆ ต่อไปนี้

๔.๑ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร…

๔.๒ ผู้ที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะ (อุบาสก) ถึงรัตนะ ๓ เป็นคนแรกคือ..
๔.๓ กษัตริย์ที่แสดงตนเป็นอุบาสกเป็นพระองค์แรกคือ……….
๔.๔ วัดแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสวนไผ่ ชื่อว่า เวฬุวัน สร้างถวายโดย………
๔.๕ กิเลสมารได้แก่……….

ดาวน์โหลดสื่อการสอน