อบายมุข ๖
เรียนไม่จบหมดอนาคตถ้าข้องแวะ…..  ( อบายมุข ๖)
ชื่อ………………นามสกุล………….เลขที่…………
ชั้น……………โรงเรียน………………………    วันที่…………
    กิจกรรมที่ ๑  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านเรื่องแล้วร่วมสนทนาเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

มารุตเป็นเด็กดี  ขยันเรียน  และผลการเรียนที่ผ่านมาของเขาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  วันหนึ่งเมื่อเขาไปทำการบ้านและอ่านหนังสือที่บ้านของเพื่อน  ก็ได้รู้จักกับวิชัยเพราะการแนะนำของเพื่อน  เขาทั้งสองจึงได้คบหากันตั้งแต่นั้นมา  วิชัยมีนิสัยเกะกะเกเร  ไม่สนใจการเรียน  ชอบหนีเรียนเป็นประจำ  ตั้งแต่มารุตคบหากับวิชัย  นิสัยก็เริ่มเปลี่ยนไป  ไม่ค่อยตั้งใจเรียน  ชอบนั่งเหมอลอยขณะเรียนหนังสือ   และที่สำคัญผลการเรียนก็ตกต่ำลงอย่างผิดสังเกต  พ่อแม่และครูอาจารย์ต่างก็พากันแปลกใจและเป็นห่วงเขามาก

๑. นักเรียนคิดว่ามารุตมีผลการเรียนตกต่ำเพราะเหตุใด?
๒. นักเรียนคิดว่าหากมารุตไม่ได้รู้จักและคบหากับวิชัย  จะเกิดผลอย่างไร?
๓.  ถ้านักเรียนเป็นมารุต  ควรปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างไร?

 

ดาวน์โหลดสื่อการสอน