เครื่องหมายที่ใช้ในภาษาบาลี
เป็นเอกสาร word เกี่ยวกับการใช้คำ ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ในภาษาบาลี ที่เขียนด้วยอักษรไทย เครื่องหมายแต่ละตัวมีความหมายอย่างไร อ่านอย่างไร ใช้อย่างไร ดาวน์โหลดไปศึกษาดูได้ครับ

 

เครื่องหมายที่ใช้ในภาษาบาลี

๑.อักษรที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆ และรูปสระใดๆ กำกับไว้ ให้อ่านมีเสียงสระ “อะ”  ทุกตัว เช่น นโม = นะโม (นะ-โม)

๒.เครื่องหมายพินทุ  “.”  อยู่ใต้ตัวอักษร   

                – มีสำเนียงเป็นไม้หันอากาศ  และทำอักษรนั้นให้เป็นตัวสะกด เช่น ธมฺโม = ธัมโม (ทำ-โม)

                – มีสำเนียงตามรูปสระอื่นที่มาคุม และทำอักษรตัวนั้นให้เป็นตัวสะกด เช่น พุทฺโธ = พุทโธ (พุด-โท)

๓.เครื่องหมายนิคหิต “ ° “ จุดโปร่งอยู่เหนือตัวอักษร

                – มีสำเนียงเป็น “อัง” เช่น พุทฺธํ = พุทธัง (พุด-ทัง)

                – มีสำเนียงเป็น “ง” สะกด เมื่ออยูกับอักษรที่มีรูปสระอื่น (อิ,อุ) เช่น วิสุ°  = วิสุง (วิ-สุง)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน