เกมส์จะเลือกคนไหนดี เกมส์ประกอบการอบรมเด็ก
เกมนี้เหมาะกับ

ค่ายธรรมะ

ค่ายคุณธรรม

ค่ายพุทธบุตร

ค่ายสังคมต่างๆ

จุดประสงค์ของเกมนี้

รู้จักคิด

รู้จักสังเกต

มีระเบียบวินัย

ใช้ความจำ

สนุกสนาน

ดาวน์โหลดสื่อการสอน