เกมส์วัดใจ เกมส์ประกอบการอบรมเด็ก
เกมส์วัดใจ  ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  ค่ายอบรมต่างๆ เช่นค่ายธรรมะ ค่ายพุทธบุตร  ค่ายภาษาไทย ค่ายกิจอื่นๆ ก็ประยุกต์ใช้ได้ แล้วแต่ผู้เล่น
สื่อนี้ผมได้มาจากเพื่อนที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอนเด็กนักเรียน สอนธรรม ค่ายเยาวชนต่างๆ โดยไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอมอบความดีให้ผู้จัดทำ ที่ทำเพื่อการเผยแผ่

 

ดาวน์โหลดสื่อการสอน